www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]

Prietočnosť horninových celkov pohoria Branisko
Traxismissivity values of the rock masses of the Branisko Mts.
Peter Malík
Podmienky tvorby banských vôd rudnianskeho rudného poľa
Mine water genesis in the Rudňany ore field
Peter Bajtoš
Hydrogeochemická charakteristika a kvalita vôd kvartéru Trenčianskej kotliny a priľahlého mezozoika
Hydrogeochemical characteristic and water quality of quarternary sediments of the Trenčianska kotlina valey and contiguous mesozoic
Anna Roháčiková
Zhodnotenie hydrogeotermálnej štruktúry Ďurkov na základe vrtov GTD-1, 2 a 3
The evaluation of the hydrogeothermal structure on the basis of wells GTD-1, 2, 3
Andrea Vranovská, Dušan Bodiš, Vladimír Drozd
Prognózovanie porušených časových radov modelom SARIMA
Prediction of interrupted time series with SARIMA model
Silvia Némethyová
Zmeny podzemného odtoku v povodí Kysuce po profil Kysuca - Čadca
Groundwater changes in Kysuca river catchment up to gauging profile Kysuca - Čadca
Valér Jurčák
Killeho metóda - teória a prax
Method of Kille - theory and practice
Miriam Fendeková, Marián Fendek
Vyčlenenie podzemného odtoku modifikovanou Fosterovou metódou
Hydrograph separation using the modified Foster method
Matej Gedeon
Metodika hydrogeologického monitoringu na zosuvoch
Methods of the hydrogeological monitoring on landslides
Svetozár Scherer
Informácia o príprave, priebehu a ukončení XXIX. kongresu IAH "Hydrogeology and land use management" konaného v dňoch 6. - 10.9.1999 v Bratislave
-
Ladislav Melioris, Vladimír Hanzel

admin@sah-podzemnavoda.sk