www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAMetodické aspekty monitoringu podzemných vôd v poľnohospodárskych oblastiach (na príklade foriem dusíka NO3 a NH4)


Metodické aspekty monitoringu podzemných vôd v poľnohospodárskych oblastiach (na príklade foriem dusíka NO3 a NH4)

Methodical aspects of groundwater monitoring on agricultural areas (on an example of mineral nitrogen compounds NO3 and NH4)


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 1 ]
Józef Mikolajków

ABSTRAKT: Monitoring podzemných vôd v plytkých kolektoroch v poľnohospodársky využívaných oblastiach (ornica, lúky, lesy) vyžaduje vyhovieť niektorým špecifickým požiadavkám. Podľa autorovho názoru musia byť splnené niektoré nasledovné body. Pozorovacie studne musia byť lokalizované v dostatočnej vzdialenosti od zóny vplyvu lokálnych zdrojov znečistenia. Koncentrácie viacerých iónov sa menia sezónne. Vzorky podzemných vôd je potrebné odoberať viackrát počas roka a aspoň niekoľko rokov. Zberná časť pozorovacích studní musí byť zabudovaná v dostatočnej hĺbke. Vplyv zasadených plodín na podzemné vody závisí od druhu a úrovne hnojenia a vegetačného obdobia. Ak sa zistia rôzne druhy vegetácie v sledovanej oblasti, pozorovacie studne musia byť oddelene zabudované vo vybraných oblastiach s rôznou vegetáciou.


bibliografický
odkaz na článok:
Mikolajków, J., 2001: Methodical aspects of groundwater monitoring on agricultural areas.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VII, 1/2001, 56-66.

jazyk článku: angličtina

kľúčové slová: monitoring podzemných vôd, plytké kolektory, poľnohospodárske znečistenie

key words: groundwater monitoring, shallow aquifer, agricultural pollution

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]