www
 
Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení kolegovia, milí študenti a doktorandi, naši absolventi,

Považujeme za potrebné Vám oznámiť, že dňa 4. 12.2020 Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK uznesením č. 11-20/06 schválil návrh dekana prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. na zlúčenie pracovísk – Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky s účinnosťou od 1. 1. 2021.
Za pracovníkov súčasnej Katedry hydrogeológie vyjadrujem prísľub, že urobíme všetko, aby pedagogická a vedecká činnosť pokračovala v podobnom rozsahu a kvalite ako doteraz v rámci Oddelenia hydrogeológie, ktoré bude súčasťou novej katedry.

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
za kolektív Katedry hydrogeológie

Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

komentáre sú vypnuté

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení členovia SAH!

V poslednom období akiste nejedného z Vás zaujala predtým nie tak často mediálne prezentovaná aktivita ministra životného prostredia SR v rôznych oblastiach životného prostredia, predovšetkým však na poli environmentálnych záťaží. Minister sa viackrát v tejto súvislosti vyjadril, že podporuje a bude podporovať kvalitné riešenia prekonzultované odborníkmi. Nie všetci z nás však takto vnímajú reálne dianie na tomto poli, mnohí zdá sa pociťujú rozpor medzi deklarovaným prístupom a názormi a riešeniami prezentovanými zo strany rôznych aktivistov. Z podnetu z radov členov Slovenskej asociácie hydrogeológov sa teda výbor SAH odhodlal k zaslaniu otvoreného listu ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu pri podpore odborne kvalitných riešení týkajúcich sa využívania podzemných vôd, ich ochrany ako aj v problematike súvisiacej s riešením environmentálnych záťaží.

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR

komentáre sú vypnuté

Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Zostavovaním hydrogeologických máp pre územie Slovenska bol už cca od roku 1960 poverený Geologický ústav Dionýza Štúra, predchodca súčasného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorý takéto mapy zostavuje doteraz. V súčasnosti je 100 % pokrytie územia Slovenskej republiky hydrogeologickými mapami len do stupňa podrobnosti na úrovni mierky 1 : 200 000. Hydrogeologickými mapami podrobnejšej mierky 1 : 50 000, jednotne zostavovanými v zmysle Smernice sa územie postupne pokrýva od roku 1990 a v súčasnosti je na týchto mapách necelých 40 % územia Slovenska. [viac...]

| Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Archív aktuálnych informácií:


Najnovšie súbory na stiahnutie na stránke SAH:

bullet Informácia o organizačnej zmene na PríF UK v Bratislave (.pdf)
expand/close

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]