www
 
Hydrogeochemický seminár 2023 – Pozvánka
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Slovenská asociácia hydrogeológov a Oddelenie hydrogeológie Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK Vás pozýva na stretnutie pracovníkov, bývalých doktorandov a študentov so zameraním na hydrogeochémiu. Hydrogeochemický seminár bude venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie, prof. RNDr. Zlaticu Ženišovú, PhD. a Ing. Kvetoslavu Hyánkovú, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci seminára bude prezentovaná odborná publikácia (učebnica) „Chemická analýza vody v hydrogeológii“ (Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z., 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. 2. vydanie. Bratislava, SAH, 167 s.). Hydrogeochemický seminár sa uskutoční 8. decembra 2023, v Prezentačnom centre AMOS (PriF UK) v Bratislave a súčasne na platforme MS Teams. [viac...]
Hydrogeochemický seminár 2023 - Pozvánka (.pdf) Hydrogeochemický seminár 2023 - Prihláška (.doc) Hydrogeochemický seminár 2023 - Prihláška - čestný hosť (.doc)

komentáre sú vypnuté

Pozvánka na odborný seminár: Problémy ochrany podzemných vôd (VÚVH)
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH sa uskutoční 11. ročník odborného semináru Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom "Vízia nulového znečisťovania vôd". Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, vodovodov, kanalizácií, hydrogeológom a vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej praxe. Cieľom seminára je prezentácia najaktuálnejších výsledkov, poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v oblasti akčných plánov dosiahnutia znižovania znečisťujúcich látok v životnom prostredí, so zameraním na podzemnú a povrchovú vodu, a s tým súvisiace problémy kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia, ale aj ochrany súvisiacich vodných a suchozemských ekosystémov. Bližšie informácie o vložnom, okruhoch prednášok, prihlasovaní a administratívne informácie môžete nájsť v priloženej pozvánke.
Problémy ochrany podzemných vôd (VÚVH) - Pozvánka na odborný seminár (.pdf)

komentáre sú vypnuté

6. terénny hydrogeologický seminár
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Priebeh prvých piatich terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015), vo Vitanovej – Oraviciach (2017) a v Rimavskej kotline – kúpeľoch Číž (2019) presvedčil výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupoval k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, tentoraz na tému: „Hydrogeologický prieskum a využiteľné množstvá podzemných vôd”. Terénny hydrogeologický seminár sa konal od 17. do 19. októbra 2023 v Bánovskej kotline – lokalita Duchonka. [viac...]
6. terénny hydrogeologický seminár - Exkurzný sprievodca (.pdf) 6. terénny hydrogeologický seminár - Fotogaléria (odkaz)

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk