www
 
Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi


VZDELÁVACIE SEMINÁRE – SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI


9. AKTUÁLNE TRENDY V SANAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH A SKÚSENOSTI
Z PRIESKUMOV, SANÁCIÍ REALIZOVANÝCH DOMA A V ZAHRANIČÍ – II


Termín bude upresnený podľa situácie.


Oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží na Slovensku. Poznatky a trendy z oblasti sanačných technológií. Praktické skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí. Aktuálne hrozby v podobe emergentných organických kontaminantov.

MIESTO:
Prezentačné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, www.fns.uniba.sk

ODBORNÍ GARANTI:
RNDr. Vlasta Jánová, PhD. – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK v Bratislave
RNDr. Anna Patschová, PhD. – Slovenská asociácia hydrogeológov
Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH. – Slovenská asociácia hydrogeológov
Ing. Miroslav Minařík – EPS Slovensko, s.r.o.
Ing. Vlastimil Píštek – EPS biotechnology, s.r.o.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK
Mgr. Nora Jantáková – Katedra hydrogeológie, PriF UK
Mgr. František Bottlik – Slovenská asociácia hydrogeológov
Mgr. Boris Bodácz – EPS Slovensko, s.r.o.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Adresa organizačného výboru:
Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko

Kontakty:

prihlasovanie: seminar2020@sah-podzemnavoda.sk

rflakova@gmail.com, tel.: 00421-904107532
miroslav.minarik@epsbiotechnology.cz, tel.: 00421-94877819

Prihlášku je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu organizačného výboru.

Vysokoškolskí učitelia, doktorandi a študenti NEPLATIA účastnícky poplatok, po dohode aj zamestnanci štátnej a verejnej správy.

Účastnícky poplatok pre členov SAH je 30 EUR.
Účastnícky poplatok pre nečlenov SAH je 40 EUR.
Účastnícky poplatok pre účastníkov aspoň 3 predchádzajúcich seminárov je 0 EUR.
Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH alebo uhradiť pri prezentácii.

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 2042020

Obed bude zabezpečený v bufete GASTROLine na PriF UK (cena 0 EUR).
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci.
Účastníci získajú osvedčenie o účasti na vzdelávacom seminári.
Po seminári bude diskusia pokračovať posedením pri víne.

súvisiace dokumenty
Vzdelávací seminár - 9. Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí – II. - Pozvánka (.pdf)
Vzdelávací seminár - 9. Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí – II. - Prihláška (.doc)


Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi


Slovenská asociácia hydrogeológov v spolupráci s Katedrou hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a firmou EPS biodegradácie s.r.o., pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR pripravuje cyklus odborných prednášok pod názvom "Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi". Semináre sú určené nielen odborníkom z praxe, ktorí sa zoberajú sanáciami podzemných vôd a horninového prostredia, ich prieskumom a monitorovacími prácami, ale aj pracovníkom úradov životného prostredia, pedagógom a študentom, a všetkým ostatným záujemcom. Problematika sanácií znečistenia je v súčasnosti aktuálna najmä z pohľadu prijímania novej legislatívy pre oblasť environmentálnych záťaží, ale aj samotnej realizácie sanačných prác. Komplexné riešenie sanácií vyžaduje interdisciplinárny prístup, preto obsahom seminárov budú témy, ktoré môžu pomôcť odborníkom a záujemcom získať nové poznatky a informácie. Semináre sú jednodňové, začali v marci 2012 a prebiehajú v ročných cykloch.

ARCHÍV SEMINÁROV:
8. Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov,
sanácií realizovaných doma a v zahraničí (11. apríla 2019, v Bratislave)


Dňa 11. apríla 2019 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil 8. vzdelávací seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi na tému: "Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí".

Pozvánka a program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie |
7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie
znečistených území – II. (12. apríla 2018, v Bratislave)


Dňa 12. apríla 2018 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil 7. vzdelávací seminár na tému: "Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II.". Jeho cieľom bolo oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík.

Pozvánka a program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie | Fotogaléria
6. Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I. (30. marca 2017, v Bratislave)

Výbor SAH, Katedra hydrogeológie PriF UK a firma EPS Slovensko s.r.o. organizovali 6. seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I". Seminár sa uskutočnil dňa 30. marca 2017 na pôde PriF UK v Bratislave.

Pozvánka (.pdf) | Program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie | Fotogaléria
5. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy
rizika znečistených území I. (31. marca 2016, v Bratislave)


Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík. Poznatky a skúsenosti zo zásad identifikácie a hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika z pohľadu objednávateľov, zhotoviteľov a oponentov.

Prednášky na stiahnutie
4. Analýzy rizika znečisteného územia (9. apríla 2015, v Bratislave)

Oboznámenie sa s požiadavkami novej smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a princípy hodnotenia rizík. Zásady identifikácie rizika, hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie.

Prednášky na stiahnutie

Smernica MŽP SR na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
3. Kontaminanty v životnom prostredí (10. apríla 2014, v Bratislave)

Medzi najnebezpečnejšie znečisťujúce látky súčasnosti patria cudzorodé organické látky a kovy. Z organických látok sú to najmä POPs (perzistentné organické polutanty), PCB (polychlórované bifenyly), PCDD (polychlórované dibenzodioxíny) ai. Z anorganických kontaminantov sú najviac problematické stopové prvky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie človeka (napr. As, Cd, Pb, Hg ai.). Pre voľbu správnych sanačných postupov je potrebné poznať vlastnosti polutantov, formy ich výskytu, možnosti ich mobility v životnom prostredí a prehľad najvýznamnejších sanačných metód vhodných na ich odstránenie.

Zborník prednášok na stiahnutie
2. Kombinované sanačné technológie (14. marca 2013, v Bratislave)

Kombinované sanačné technológie sú symbiózou viacerých nástrojov technickej ochrany životného prostredia. Na jednej strane sú veľmi obmedzené prostriedky vynakladané z verejných zdrojov na nápravu škôd v životnom prostredí, na druhej strane sú technologické koncepty, ktoré technicky a tiež ekonomicky racionalizujú prístup k záťažiam, so spoločným menovateľom v podobe zníženia znečistenia v rozumnom čase a s rozumnými nákladmi.

Zborník prednášok na stiahnutie
1. Bioremediácie (1. marca 2012, v Bratislave)

Mikroorganizmy sú prirodzenou zložkou životného prostredia. Schopnosť adaptácie na selektívny tlak poskytuje niektorým z nich jedinečné vlastnosti, ktoré je možné využiť v technickej ochrane životného prostredia, pri náprave ekologických škôd. Seminár o tom, ako poznať a ako ovládnuť silu, ktorá je ukrytá v mikrobiálnych bunkách.

Zborník prednášok na stiahnutie

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]