www
 
Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi

ARCHÍV SEMINÁROV:
8. Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov,
sanácií realizovaných doma a v zahraničí (11. apríla 2019, v Bratislave)


Dňa 11. apríla 2019 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil 8. vzdelávací seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi na tému: "Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí".

Pozvánka a program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie |
7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie
znečistených území – II. (12. apríla 2018, v Bratislave)


Dňa 12. apríla 2018 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil 7. vzdelávací seminár na tému: "Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II.". Jeho cieľom bolo oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík.

Pozvánka a program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie | Fotogaléria
6. Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I. (30. marca 2017, v Bratislave)

Výbor SAH, Katedra hydrogeológie PriF UK a firma EPS Slovensko s.r.o. organizovali 6. seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I". Seminár sa uskutočnil dňa 30. marca 2017 na pôde PriF UK v Bratislave.

Pozvánka (.pdf) | Program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie | Fotogaléria
5. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy
rizika znečistených území I. (31. marca 2016, v Bratislave)


Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík. Poznatky a skúsenosti zo zásad identifikácie a hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika z pohľadu objednávateľov, zhotoviteľov a oponentov.

Prednášky na stiahnutie
4. Analýzy rizika znečisteného územia (9. apríla 2015, v Bratislave)

Oboznámenie sa s požiadavkami novej smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a princípy hodnotenia rizík. Zásady identifikácie rizika, hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie.

Prednášky na stiahnutie

Smernica MŽP SR na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
3. Kontaminanty v životnom prostredí (10. apríla 2014, v Bratislave)

Medzi najnebezpečnejšie znečisťujúce látky súčasnosti patria cudzorodé organické látky a kovy. Z organických látok sú to najmä POPs (perzistentné organické polutanty), PCB (polychlórované bifenyly), PCDD (polychlórované dibenzodioxíny) ai. Z anorganických kontaminantov sú najviac problematické stopové prvky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie človeka (napr. As, Cd, Pb, Hg ai.). Pre voľbu správnych sanačných postupov je potrebné poznať vlastnosti polutantov, formy ich výskytu, možnosti ich mobility v životnom prostredí a prehľad najvýznamnejších sanačných metód vhodných na ich odstránenie.

Zborník prednášok na stiahnutie
2. Kombinované sanačné technológie (14. marca 2013, v Bratislave)

Kombinované sanačné technológie sú symbiózou viacerých nástrojov technickej ochrany životného prostredia. Na jednej strane sú veľmi obmedzené prostriedky vynakladané z verejných zdrojov na nápravu škôd v životnom prostredí, na druhej strane sú technologické koncepty, ktoré technicky a tiež ekonomicky racionalizujú prístup k záťažiam, so spoločným menovateľom v podobe zníženia znečistenia v rozumnom čase a s rozumnými nákladmi.

Zborník prednášok na stiahnutie
1. Bioremediácie (1. marca 2012, v Bratislave)

Mikroorganizmy sú prirodzenou zložkou životného prostredia. Schopnosť adaptácie na selektívny tlak poskytuje niektorým z nich jedinečné vlastnosti, ktoré je možné využiť v technickej ochrane životného prostredia, pri náprave ekologických škôd. Seminár o tom, ako poznať a ako ovládnuť silu, ktorá je ukrytá v mikrobiálnych bunkách.

Zborník prednášok na stiahnutie

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]