www
 
Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi

VZDELÁVACIE SEMINÁRE – SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI

7. PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z PRIESKUMOV, MONITORINGU
A SANÁCIE ZNEČISTENÝCH ÚZEMÍ – II.


Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík. Poznatky a skúsenosti zo zásad identifikácie a hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území.

12. apríla 2018 v BratislavePROGRAM:
8,30 – 9,00
Registrácia účastníkov
9,00 – 9,10Otvorenie seminára a úvodné slovodoc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Katedra hydrogeológie PriF UK
Ing. Miroslav Minařík, EPS Slovensko, s.r.o.
9,10 – 9,30Aktuálna legislatíva pre oblasť environmentálnych záťažíRNDr. Vlasta Jánová, PhD.
Ministerstvo životného prostredia SR
9,30 – 10,00Kombinované sanačné technológie ako konkurencieschopný a prakticky použiteľný nástrojIng. Petr Beneš, Ph.D., Mgr. Karel Waska, Ph.D.,
Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., Ing. Miroslav Minařík - EPS biotechnology, s.r.o.
10,00 – 10,30Technické aspekty sanácie starej ekologickej záťaže Milevsko – odstránenie skládky s obsahom zemín kontaminovaných PCBBc. Roman Hadacz, Ing. Petr Lacina PhD. - GEOtest, a.s. Brno
10,30 – 10,50Prestávka
10,50 – 11,20 Pesticídy a ďalšie mikropolutanty vo vodnom prostredíIng. Martina Siglová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Vilhelm, Ing. Vlastimil Píštěk - EPS biotechnology, s.r.o.
11,20 – 11,50Vplyv kontaminácie horninového podložia perchlóretylénom na znečistenie riečneho ekosystému – prípadová štúdia dlhoročného sanačného zásahuRNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Boris Bodácz, EPS biotechnology, s.r.o. a EPS Slovensko, s.r.o.
11,50 – 12,20Geochemické hodnotenie kontaminácie a distribúcie geologicky podmienených znečisťujúcich látok v zložkách životného prostredia (Hg ložisko Merník)RNDr. Ľubomír Jurkovič PhD., Mgr. Tatsiana Kulikova, doc. RNDr. Ján Milička, CSc. - Katedra geochémie PriF UK; Mgr. Peter Šottník, PhD., Mgr. Peter Sekula - Katedra ložiskovej geológie PriF UK; Ing. Petr Lacina PhD., GEOtest, a. s. Brno
12,00 – 12,30Diskusia
12,30 – 13,30Obed
13,30 – 14,00Skládka CHZJD vo Vrakuni – lokálne škodí, globálne "prospieva"RNDr. Andrej Machlica, PhD. - DEKONTA Slovensko, s. r. o.
14,00 – 14,30Monitorovanie vplyvu environmentálnej záťaže v oblasti bývalej rafinérie Apollo v BratislaveMgr. Nora Jantáková, prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD., - Katedra hydrogeológie PriF UK; RNDr. Katarína Benková, RNDr. Jozef Kordík, PhD. - ŠGÚDŠ Bratislava
14,30 – 14,50Kontaminované územia podľa Rámcovej smernice
o vode - znečistenie Žitného ostrova
RNDr. Elena Fatulová
14,50 – 15,00Diskusia
15,00 – 15,10Prestávka
Výskum využiteľnosti tepla plytkých kolektorov podzemných vôd
(predbežné výsledky projektu APVV-14-0174)
15,10 – 15,40Optimalizácia umiestnenia vsakovacích a čerpacích studní pre využívanie podzemnej vody na chladenie a na vykurovanie objektov SNG v BratislaveRNDr. Tibor Kovács - NuSi, s.r.o.
15,40 – 16,10 Výhody tepelného čerpadla v porovnaní s konvenčnými zdrojmi energieRNDr. Martin Žitňan - Aqua Geo s.r.o.
16,10 – 16,40Monitorovanie teploty podzemnej vody v Bratislavedoc. RNDr. David Krčmář, PhD. - Katedra hydrogeológie PriF UK
16,40 – 17,00Perspektívy výskumu vínaIng. Vítek Paulíček - EPS biotechnology, s.r.o.
17,00Ukončenie seminára

MIESTO:
Prezentačné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (PriF UK), Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

ODBORNÍ GARANTI:
RNDr. Vlasta Jánová, PhD. – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK v Bratislave
RNDr. Anna Patschová, PhD. – Slovenská asociácia hydrogeológov
Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH.– Slovenská asociácia hydrogeológov
Ing. Miroslav Minařík – EPS Slovensko, s.r.o.
Ing. Vlastimil Píštek – EPS biotechnology, s.r.o.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Katedra hydrogeológie, PriF UK
Mgr. Nora Jantáková – Katedra hydrogeológie, PriF UK
Mgr. František Bottlik – Slovenská asociácia hydrogeológov
Mgr. Boris Bodácz – EPS Slovensko, s.r.o.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Adresa organizačného výboru:
Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko

Kontakty:
rflakova@gmail.com, tel.: 00421-904107532
miroslav.minarik@epsbiotechnology.cz, tel.: 00421-94877819

Vysokoškolskí učitelia, doktorandi a študenti NEPLATIA účastnícky poplatok,
po dohode aj zamestnanci štátnej a verejnej správy.


Účastnícky poplatok pre členov SAH je 30 EUR.
Účastnícky poplatok pre nečlenov SAH je 40 EUR.
Účastnícky poplatok pre účastníkov aspoň 3 predchádzajúcich seminárov je 0 EUR.

Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH alebo uhradiť pri prezentácii.
SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 12042018

Obed bude zabezpečený v bufete GASTROLine na PriF UK (cena 0 EUR).
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci.
Účastníci získajú osvedčenie o účasti na vzdelávacom seminári.
Po seminári bude diskusia pokračovať posedením pri víne.


súvisiace dokumenty
Vzdelávací seminár 12.4.2018 - Pozvánka a program (.pdf)


Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi

Slovenská asociácia hydrogeológov v spolupráci s Katedrou hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a firmou EPS biodegradácie s.r.o., pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR pripravuje cyklus odborných prednášok pod názvom "Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi". Semináre sú určené nielen odborníkom z praxe, ktorí sa zoberajú sanáciami podzemných vôd a horninového prostredia, ich prieskumom a monitorovacími prácami, ale aj pracovníkom úradov životného prostredia, pedagógom a študentom, a všetkým ostatným záujemcom. Problematika sanácií znečistenia je v súčasnosti aktuálna najmä z pohľadu prijímania novej legislatívy pre oblasť environmentálnych záťaží, ale aj samotnej realizácie sanačných prác. Komplexné riešenie sanácií vyžaduje interdisciplinárny prístup, preto obsahom seminárov budú témy, ktoré môžu pomôcť odborníkom a záujemcom získať nové poznatky a informácie. Semináre sú jednodňové, začali v marci 2012 a prebiehajú v ročných cykloch.

ARCHÍV SEMINÁROV:
6. Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I. (30. marca 2017, v Bratislave)

Výbor SAH, Katedra hydrogeológie PriF UK a firma EPS Slovensko s.r.o. Vás organizovali 6. seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, tentokrát na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I". Seminár sa uskutočnil dňa 30. marca 2017 na pôde PriF UK v Bratislave.

| Organizačné pokyny (.pdf) | Program seminára (.pdf) | Prednášky na stiahnutie | Fotogaléria
5. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy
rizika znečistených území I. (31. marca 2016, v Bratislave)


Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík. Poznatky a skúsenosti zo zásad identifikácie a hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika z pohľadu objednávateľov, zhotoviteľov a oponentov.

Prednášky na stiahnutie
4. Analýzy rizika znečisteného územia (9. apríla 2015, v Bratislave)

Oboznámenie sa s požiadavkami novej smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a princípy hodnotenia rizík. Zásady identifikácie rizika, hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie.

Prednášky na stiahnutie

Smernica MŽP SR na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
3. Kontaminanty v životnom prostredí (10. apríla 2014, v Bratislave)

Medzi najnebezpečnejšie znečisťujúce látky súčasnosti patria cudzorodé organické látky a kovy. Z organických látok sú to najmä POPs (perzistentné organické polutanty), PCB (polychlórované bifenyly), PCDD (polychlórované dibenzodioxíny) ai. Z anorganických kontaminantov sú najviac problematické stopové prvky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie človeka (napr. As, Cd, Pb, Hg ai.). Pre voľbu správnych sanačných postupov je potrebné poznať vlastnosti polutantov, formy ich výskytu, možnosti ich mobility v životnom prostredí a prehľad najvýznamnejších sanačných metód vhodných na ich odstránenie.

Zborník prednášok na stiahnutie
2. Kombinované sanačné technológie (14. marca 2013, v Bratislave)

Kombinované sanačné technológie sú symbiózou viacerých nástrojov technickej ochrany životného prostredia. Na jednej strane sú veľmi obmedzené prostriedky vynakladané z verejných zdrojov na nápravu škôd v životnom prostredí, na druhej strane sú technologické koncepty, ktoré technicky a tiež ekonomicky racionalizujú prístup k záťažiam, so spoločným menovateľom v podobe zníženia znečistenia v rozumnom čase a s rozumnými nákladmi.

Zborník prednášok na stiahnutie
1. Bioremediácie (1. marca 2012, v Bratislave)

Mikroorganizmy sú prirodzenou zložkou životného prostredia. Schopnosť adaptácie na selektívny tlak poskytuje niektorým z nich jedinečné vlastnosti, ktoré je možné využiť v technickej ochrane životného prostredia, pri náprave ekologických škôd. Seminár o tom, ako poznať a ako ovládnuť silu, ktorá je ukrytá v mikrobiálnych bunkách.

Zborník prednášok na stiahnutie

administrátor web stránky: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies, prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. [viac]