www
 
1995 - 2014: 20. výročie vydávania časopisu Podzemná voda

V roku 2014 sme si pripomínali významné výročie – začiatok vydávania hydrogeologického vedeckého periodika – časopisu Podzemná voda. Vydávanie časopisu postupne vyplynulo z úloh, pred ktoré bola postavená Slovenská asociácia hydrogeológov po svojom vzniku v roku 1990.
V Stanovách Slovenskej asociácie hydrogeológov (SAH), ktorá bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 31. 10. 1990, sa uvádza, že ako nezávislá stavovská, dobrovoľná organizácia zastupuje profesijné a odborné záujmy hydrogeológov v Slovenskej republike. K cieľom a poslaniu SAH podľa Stanov, okrem ďalších úloh, patrí predovšetkým rozvíjať odbor hydrogeológie tak, aby sa neustále skvalitňovali hydrogeologické práce a tým sa zvyšovala efektívnosť využívania a ochrany podzemných vôd. Pre naplnenie tohto poslania SAH vydáva pre svojich členov informačného spravodajcu, metodické príručky, zborníky z organizovaných odborných akcií, ako aj ďalšie publikácie hydrogeologického zamerania.
Vzhľadom na postupný pokles vydávania či zanikania vedeckých a odborných časopisov, ktorých predmetom záujmu bola aj hydrogeológia, ktoré sa dialo po spoločenských zmenách v prvej polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia, SAH a Slovenský komitét IAH prichádzajú na valnom zhromaždení SAH začiatkom roka 1995 s návrhom na vydávanie nového odborného periodika „Podzemná voda“.
Vydávanie časopisu bolo zaregistrované Ministerstvom kultúry a Národnou agentúrou ISSN v Slovenskej republike pod číslom ISSN 1325-1052. Oficiálny dátum začiatku vydávania časopisu je 7. 3. 1995. Vydavateľ časopisu schválil prvé zloženie redakčnej rady. Predsedom redakčnej rady bol menovaný † prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. z Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Členmi redakčnej rady boli: RNDr. Zdena Bačová, MŽP SR Bratislava; RNDr. Igor Bajo, Geoconsult a. s. Košice; RNDr. Miroslav Bím, GEOS a. s. Bratislava; † Ing. Pavol Bujalka, Žilina (prezident SAH-u); RNDr. Miroslav Drahoš, Banská Bystrica; RNDr. Vladimír Hanzel, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava; Ing. Eugen Kullman, DrSc., Bratislava; † prof. Ing. Jozef Martoň, CSc., Katedra zdravotného inžinierstva, Stavebná fakulta STU Bratislava; RNDr. Ivan Šalaga, INGEO a.s. Žilina a RNDr. Kamil Vrana, CSc., ŠGÚDŠ Bratislava.
Pre publikovanie v časopise boli vypracované „Pokyny pre autorov“, ktoré boli uvedené v Spravodajcovi SAH č. 7 v apríli 1995. Tlač prvých čísiel časopisu zabezpečovala firma HV print, spol. s r. o. Bratislava. Náklady spojené s vydávaním časopisu boli hradené čiastočne z členských príspevkov a čiastočne z príspevkov sponzorov. Časopis vychádza dvakrát ročne a prvé dve čísla vyšli v roku 1995.
SAH vydávaním časopisu vytvorila podmienky na to, aby čo najväčší počet odborníkov mohol oboznamovať odbornú verejnosť a ďalších záujemcov s výsledkami svojej práce, ako aj novými metodickými postupmi pri riešení celej palety problémov spojených s podzemnými vodami. Keďže si časopis medzi hydrogeológmi a širšou odbornou verejnosťou získal veľkú pozornosť, bolo v článku 2.4 novelizovaných Stanov SAH (zaregistrovaných 21. 11. 2005), uvedené, že „Podľa záujmu a možností bude SAH zabezpečovať vydávanie odborného časopisu ...“.
Časopis Podzemná voda popri svojom odbornom hydrogeologickom zameraní rovnakú pozornosť venoval aj problémom vodného hospodárstva, najmä v oblasti využívania podzemných vôd. Súčasne prinášal výsledky výskumnej a prieskumnej činnosti predovšetkým z územia Slovenska, resp. Západných Karpát. V časopise boli uverejňované ešte nepublikované originálne príspevky z hydrogeologického výskumu a prieskumu všetkých druhov podzemných vôd, z technickej hydrogeológie, hydrogeochémie, problematiky životného prostredia, metodiky hydrogeologického výskumu a prieskumu. Prinášal informácie o činnosti a výsledkoch medzinárodnej spolupráce, ktoré sa realizovali a realizujú cez pracovné skupiny Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH), projektov PHARE, COST, programov TEMPUS, rôznych grantov a pod. Nemalá pozornosť bola venovaná priebehu a výsledkom domácich a medzinárodných odborných konferencií, ktorých predmetom záujmu boli podzemné vody. Postupne sa publikačné zameranie presúvalo k publikovaniu vedeckých článkov, či už domácich alebo zahraničných. Treba zdôrazniť, že časopis Podzemná voda je v súčasnosti už počas obdobia takmer dvoch dekád jediným hydrogeologickým časopisom na Slovensku, v Čechách a v Poľsku, a je otvorený publikovaniu v českom, poľskom a anglickom jazyku. Od roku 2011 sú články delené na vedecké (original paper) a prehľadové (review paper). Okrem toho sú v časopise uverejňované aj krátke informácie z oblasti hydrogeológie, príspevky venované jubileám či vydaniu zaujímavých vedeckých a odborných monografií, a pod.
Prvé dve čísla, ktoré vyšli v roku 1995 boli venované regionálnej hydrogeológii Slovenska a materiálom z medzinárodného sympózia „Soil and Groundwater Cleaning“, organizovaného v rámci programu TEMPUS.
V súvislosti so zmenou zloženia výboru SAH a odchodom starších členov redakčnej rady do dôchodku, dochádzalo postupne aj k zmene v zložení redakčnej rady. Po odstúpení prof. Ladislava Meliorisa, DrSc. z postu predsedu redakčnej rady k 31. 12. 2004 za predsedníčkou redakčnej rady bola vymenovaná doc. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. s účinnosťou od 1. 1. 2005. Technickou redaktorkou sa stala RNDr. Renáta Fľaková, PhD. Za celé obdobie v redakčnej rade pracovalo 33 vedeckých a odborných pracovníkov z oblasti hydrogeológie (tab. 1).

Tab. 1 Členovia redakčnej rady vedeckého časopisu Podzemná voda
Meno a priezviskoFunkčné obdobieFunkcia
Ladislav Meliorisod 7. 3. 1995 do 6. 10. 2007Predseda od 7. 3. 1995 do 31. 12. 2004
Zdena Bačováod 7. 3. 1995 do 31. 12. 2000Člen
Igor Bajood 7. 3. 1995 do 31. 8. 2011Člen
Miroslav Bímod 7. 3. 1995 do 31. 8. 2011Člen
Pavol Bujalkaod 7. 3. 1995 do 15. 1. 2002Člen
Miroslav Drahošod 7. 3. 1995 do 31. 12. 2000Člen
Vladimír Hanzelod 7. 3. 1995 do 31. 8. 2011Člen
Eugen Kullman st.od 7. 3. 1995 do 31. 8. 2011Člen
Jozef Martoňod 7. 3. 1995 do 31. 12. 2000Člen
Ivan Šalagaod 7. 3. 1995 do 31. 12. 2000Člen
Kamil Vranaod 7. 3. 1995 do 15. 1. 2002Člen
Jarmila Božíkováod 1. 1. 2001 do 31. 8. 2011Člen
Peter Malíkod 1. 1. 2001Člen
Mária Némethyováod 1. 1. 2001 do 31. 8. 2011Člen
Eva Méryováod 1. 9. 2001 do 31. 8. 2011Člen
Miriam Fendekováod 15. 1. 2002Člen, predsedníčka od 1. 1. 2005
Ladislav Tometzod 15. 1. 2002Člen
Peter Némethyod 15. 1. 2002Člen
Józef Chowaniecod 21. 3. 2006Člen
Andrzej J. Witkowskiod 21. 3. 2006Člen
Arnošt Grmelaod 21. 3. 2006Člen
Ondřej Šráčekod 21. 3. 2006Člen
Juraj Michalkood 21. 3. 2006Člen
Zlatica Ženišováod 21. 3. 2006Člen
Renáta Fľakováod 8. 2. 2011Člen, technický redaktor od r. 2003
Anna Patschováod 8. 2. 2011Člen
Peter Bajtošod 1. 9. 2011Člen
Ladislav Holkood 1. 9. 2011Člen
Jozef Kordíkod 1. 9. 2011Člen
Ewa Krogulecod 1. 9. 2011Člen
Jiří Mlsod 1. 9. 2011Člen
Andrea Vranovskáod 1. 9. 2011Člen
Tomáš Vitvárod 14. 9. 2011Člen

Vydávanie časopisu malo vždy plnú podporu funkcionárov SAH-u, pod vedením jeho prvého prezidenta Ing. Pavla Bujalku, druhého prezidenta doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc. (15. 1. 2002 – 23. 1. 2014), ako aj súčasného prezidenta SAH RNDr. Petra Malíka, CSc. Je potrebné zdôrazniť nenahraditeľný vklad prvého výboru SAH a osobne prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc., bez ktorého by časopis nevznikol a neexistoval. V roku 2014 si pripomíname 80. výročie jeho narodenia a zároveň siedme výročie jeho úmrtia.
Slovenská asociácia hydrogeológov aj napriek sťaženým podmienkam a obmedzeným finančným prostriedkom, vzhľadom na neustály záujem hydrogeológov a odborníkov zaoberajúcich sa podzemnými vodami, naďalej zabezpečuje vydávanie časopisu. Neustále sa zvyšujúca cezhraničná spolupráca a snaha po zvýšení kredibility časopisu viedla k tomu, že Slovenská asociácia hydrogeológov v poslednom období menovala za členov redakčnej rady aj popredných odborníkov z vysokých škôl a výskumných ústavov zo zahraničia, a to troch z Poľskej republiky a štyroch z Českej republiky.
Posledná významná zmena nastala k 31. 8. 2011, kedy bolo ukončené členstvo všetkým dovtedajším členom redakčnej rady časopisu Podzemná voda. Slovenská asociácia hydrogeológov na základe uznesenia výboru č. 1-51/2011 dňa 22. júna 2011 vymenovala novú redakčnú radu časopisu Podzemná voda s účinnosťou k 1. septembru 2011. Predsedníčkou redakčnej rady bola menovaná prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členmi boli menovaní: Ing. Peter Bajtoš, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, RC Spišská Nová Ves; doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Česká republika); RNDr. Ladislav Holko, PhD., Ústav hydrológie SAV Liptovský Mikuláš; dr hab. inż. prof. PIG-PIB Józef Chowaniec, Państwowy Instytut Geologiczny Kraków (Poľsko); RNDr. Jozef Kordík, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave; dr. hab. prof. UW Ewa Krogulec, Wydział Geologii, Universytet Warszawski (Poľsko); RNDr. Peter Malík, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave; RNDr. Juraj Michalko, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave; doc. RNDr. Jiří Mls, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika); doc. RNDr. Peter Némethy, CSc., Bratislava; RNDr. Anna Patschová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave; prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika); doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD., Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach; RNDr. Tomáš Vitvár, Ph.D., Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze (Česká republika); RNDr. Andrea Vranovská, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave; prof. ÚS. dr hab. Andrzej J. Witkowski, Wydział Nauk o Ziemi, Universytet Śłaski w Katowicach (Poľsko); prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Od vzniku časopisu sa adresa redakcie nezmenila, je ňou Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. V období rokov 2001 – 2004 redakcia pracovala pod vedením doc. Ing. Jarmily Božíkovej, PhD. na Katedre zdravotného inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Časopis vychádza pod evidenčným čislom EV 547/08. V zmysle tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. bola doplnená tiráž časopisu. Hlavným zdrojom financovania časopisu sa postupne stalo organizovanie pravidelných slovenských hydrogeologických konferencií, príjem z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu a v menšej miere aj členské príspevky. Od čísla 2/2007 bola zmenená obálka a grafická úprava časopisu, čo súviselo so zmenou tlačiarne (tlačiareň DALI-BB, s. r. o. Banská Bystrica). Zmena tlačiarne, limitovanie rozsahu časopisu, zmenšenie písma v článkoch, ako aj ďalšie opatrenia, priniesli očakávané finančné úspory.
Od začiatku vydávania časopisu až do konca roku 2013 bolo v časopise Podzemná voda vypublikovaných 371 vedeckých a odborných článkov (príloha 1). Autormi článkov boli (v zátvorke je uvedený počet článkov): Abdelrahman Mohamed Taha (1), Adamusová Anna (1), Andráš Peter (1), Antal Ján (1), Antal Boris (1), Babjak Miroslav (1), Bačo Pavel (1), Bačová Natália (2), Bačová Zdena (1), Bágelová Alena (4), Bahnová (Kadlečíková) Natália (3), Bajo Igor (2), Bajtoš Peter (10), Baláž Peter (1), Baracka Jakub (1), Baranovičová Ľubica (1), Baroková Dana (4), Bednárová Emília (1), Benko Juraj (1), Beňovský Vladimír (1), Biely Anton (1), Bím Miroslav (3), Bláha Pavel (1), Bodácz Boris (2), Bodiš Dušan (14), Bondarenková Zora (1), Bottlik František (4), Božíková Jarmila (3), Bratská Zuzana (1), Brček Martin (1), Broul Jaroslav (1), Brtáňová Daniela (1), Brušková Valéria (2), Brutenič Ivan (1), Bujalka Pavol (3), Cibuľka Ľudovít (1), Cicmanová Soňa (4), Cígerová Milena (1), Cucak Vladislav (1), Čavojová Katarína (1), Čelková Anežka (1), Čermák Oskar (1), Černák Radovan (4), Čop Ivan (1), Čurda Jan (1), Danko Michal (1), Drahoš Miroslav (6), Drahošová Miroslava (1), Drahovská Hana (1), Datel Josef (2), Dobrovoda Dalibor (1), Dovina Vladimír (1), Drexler Vojtech (1), Drozd Vladimír (1), Drozdová Zuzana (1), Dugáček Dušan (1), Duras Roman (1), Dusílek Pavel (1), Dušička Peter (1), Ďuričková Alexandra (2), Eckhardt Pavel (1), Eichler František (1), Fajčíková Katarína (1), Fara Mohamed (1), Fatulová Helena (1), Fecek Pavol (1), Fendek Marián (20), Fendeková Miriam (29), Filová Jana (1), Fiúza António (3), Fľaková Renáta (28), Franko Ondrej (22), Főldešová Katarína (1), Frličková Milena (1), Fusán Oto (1), Gaál Ľudovít (1), Gajdoš Vojtech (5), Gálisová Mária (2), Gedeon Matej (3), Grambličková Danka (2), Gregor Miloš (4), Gregová Michaela (1), Greifová Želmíra (2), Grexová Slávka (3), Gréčová Lýdia (1), Grmela Arnošt (8), Halás Otto (1), Halečka Ján (2), Halíř Josef (2), Hanúšik Václav (1), Hanzel Vladimír (15), Harat Andrzej (1), Haviarová Dagmar (4), Helma Jaromír (8), Herda Peter (1), Herrmann Zdeněk (1), Hétharši Július (1), Hiller Edgar (1), Holko Ladislav (2), Holubec Miroslav (3), Horák Jiří (1), Horvát Oliver (3), Horvátová (Makišová) Zuzana (5), Hudáček Marek (9), Hulla Jozef (2), Hyánková Kvetoslava (2), Chalupka Jozef (1), Chalupková Katarína (2), Chia-Yau-Cheng (2), Chovanec Ján (1), Chriašteľ Róbert (1), Ilkanič Adrián (1), Jahodník Ladislav (1), Jalč Dušan (2), Jaško Vladimír (1), Jetel Ján (7), Jezný Miroslav (1), Juráková Martina (1), Jurčák Valér (1), Jurkovič Ľubomír (1), Kabátník Patrik (1), Kadlecová Renáta (1), Károlyiová Miriam (1), Kessl Jiří (1), Klaučo Stanislav (1), Klúz Matúš (1), Klúz Marian (1), Kminiaková Katarína (1), Kněžek Miroslav (1), Kočický Dušan (1), Kodeš Vít (1), Kolačná Zuzana (2), Kollár Anton (1), Kókaiová Denisa (1), Komoň Jozef (1), Kopecký Miloslav (2), Koranda Karel (1), Kostka Zdeno (1), Kostolanský Miloš (1), Koškár Peter (1), Kordík Jozef (10), Kováč Jozef (1), Kovács Tibor (2), Kováčová Erika (3), Kovářík Karel (5), Krascsenits Zoltán (1), Král Miroslav (3), Krásný Jiří (2), Krčmář David (16), Kriš Jozef (2), Krogulec Ewa (2), Kříž Hubert (2), Kubičková Jarmila (1), Kuchovský Tomáš (2), Kullman Eugen st. (9), Kullman Eugen ml. (6), Kupka Daniel (1), Kyseľová Katarína (1), Labus Krzysztof (1), Lalinská Bronislava (1), Lánczos Tomáš (3), Lásková Lenka (1), Lehotová Denisa (1), Leško Anton (1), Lénárt László (1), Lhotský Richard (1), Lichý Adam (1), Lopašovská Miroslava (1), Lopašovský Kamil (1), Luptáková Andrea (1), Lusk Karel (1), Machlica Andrej (3), Majerčák Juraj (1), Mako Jozef (1), Malík František (2), Malík Peter (45), Maloveský Martin (2), Malý Vladimír (1), Marcin Daniel (9), Maretta Martin (1), Marenčák Štefan (4), Martínková Marta (1), Martonová Laura (1), Martoň Jozef (3), Matiová Zdena (1), Matys Mirko (1), Melioris Ladislav (20), Méry Vojtech (1), Méryová Eva (2), Meszárošová (Ušiaková) Zuzana (2), Mihalová Lucia (1), Michálek Bedřich (1), Michalko Juraj (13), Michalus Miroslav (1), Miklasová (Macháčková) Jana (3), Mikolajków Józef (1), Milička Ján (2), Milová Barbora (1), Milovská Stanislava (1), Mikita Martin (2), Mikita Slavomír (2), Minařík Miroslav (2), Mitošinková Marta (1), Molnárová Helena (1), Navrátilová Lenka (1), Némethy Peter (10), Némethyová Mária (1), Némethyová Silvia (1), Nešetřil Kamil (1), Nol Ondřej (1), Novotňáková Ivana (1), Olekšák Stanislav (3), Olmer Miroslav (1), Ondrašíková Ivana (1), Ondrejčáková Renáta (1), Ondrejková (Jašová) Ivana (5), Orvan Juraj (2), Oslík Ján (1), Ostrolucký Ján (1), Pacl Aleš (1), Panák Daniel (1), Patschová Anna (8), Pekárová Pavla (1), Pereszlényi Miroslav (1), Petercová Anna (1), Plško Július (1), Porubská Diana (3), Pospišil Pavel (1), Potfaj Michal (1), Pracný Pavel (1), Pramuk Vladimír (1), Prokop Ladislav (2), Putiška René (1), Račický Miroslav (2), Rapant Stanislav (8), Rapantová Naďa (4), Remenárová Darina (1), Remšík Anton (5), Roháčiková (7), Rozimant Kamil (3), Rubin Hanna (1), Rusková jana (1), Ružičková Elena (1), Ryšavá Zuzana (1), Seman Milan (6), Scherer Svetozár (4), Schwarz Jaroslav (1), Sitányiová Dana (1), Síglová Martina (1), Skořepa Jaroslav (2), Skořepová Irena (1), Slaninka Igor (5), Slovik Jozef (1), Sopková Mariana (1), Sotolářová Markéta (2), Spišák Zoltán (1), Stojkovová Dagmar (2), Stojkovová Michaela (3), Súľovská Monika (1), Šalaga Ivan (1), Šalagová Viera (2), Šimeček Miroslav (1), Šimek Radovan (1), Škultétyová Ivona (4), Škvarka Ladislav (1), Šoltést Andrej (3), Šottník Peter (1), Štefanka Peter (2), Šuba Ján (2), Šutarová Barbora (1), Švasta Jaromír (8), Švoma Jan (1), Takáčová Jarmila (1), Tioka Petr (1), Tischler Ondrej (1), Tkáčik Pavel (1), Tlučáková Anna (1), Tomanovič František (1), Tometz Ladislav (12), Tomlain Jozef (1), Tréger Milan (1), Trnovec Andrej (1), Trubač Karol (1), Tupý Pavol (2), Tylčer Jiří (1), Urbaník Jaroslav (3), Valková Viktória (1), Vandrová Gabriela (1), Varga Miloš (1), Váňa Oldřich (1), Vika Konštantín (1), Višňovský Dušan (1), Vojtko Anton (1), Vojtko Rastislav (1), Vojtková Lenka (1), Vojtková Silvia (7), Vrana Kamil (4), Vrabovská Andrea (3), Vybíral Vladimír (2), Výboch Martin (1), Weis Karol (1), Witkowski J. Andrzej (1), Zacharov Michal (1), Zakovič Michal (6), Záhon Miroslav (1), Zeman Josef (2), Zemanová Lenka (1), Ženišová Zlatica (33), Žila Jozef (1).
Časopis odoberajú členovia SAH v rámci členských príspevkov. Od júna 2005 bola postupne budovaná nová webová stránka Slovenskej asociácie hydrogeológov s URL adresou www.sah-podzemnavoda.sk, na ktorej sú zverejnené informácie o časopise a sprístupnené elektronické verzie článkov, pričom staršie čísla časopisu boli postupne zoskenované.
Časopis Podzemná voda si za svoju dvadsaťročnú existenciu dôstojne plnil úlohy a ciele, ktoré mu boli vytýčené pri jeho založení. Je na čitateľoch a užívateľoch poznatkov publikovaných v časopise, aby posúdili, ako časopis spĺňa ich predstavy a prípadne odporučili jeho vydavateľovi – Slovenskej asociácii hydrogeológov, ako neustále skvalitňovať jeho obsahovú a technickú úroveň. Veríme však, že materiály, ktoré čitatelia mohli nájsť na stránkach časopisu Podzemná voda, prispeli k rozvoju hydrogeologického poznania nielen na území Slovenska, a dúfame že aj v budúcnosti bude náš časopis naďalej pevnou súčasťou hydrogeologického života na Slovensku i v okolitých krajinách.

Vladimír Hanzel, Peter Némethy, Peter Malík, Renáta Fľaková, Miriam Fendeková


súvisiace dokumenty na stiahnutie
Prezentácia k výročiu časopisu Podzemná voda
Článok k výročiu časopisu Podzemná voda

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]