www
 
Petícia "Za živé rieky a čistú vodu"

Občianske združenie Ochrana prírody Podunajska


predstavuje petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“

V decembri 2015 adresovalo viac ako 120 vedcov a odborníkov Ministerstvu životného prostredia, parlamentu a vláde SR výzvu „Za živé rieky a čistú vodu“ s cieľom poukázať na zhoršujúci sa stav vôd a ignorovanie vedeckých poznatkov pri plánovaní využitia vôd. Vo výzve signatári žiadali zaviesť opatrenia na zlepšenie situácie, a to tak legislatívne, ako aj politické (zmena vodnej politiky SR).

"Nie je nám ľahostajné, že strategické dokumenty vodnej politiky Slovenska, nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu vôd, ani z najlepšie dostupných poznatkov a trendov v oblasti ochrany vôd. Nie je v poriadku, že na Slovensku sa diskusia o vode zúžila iba na jej využívanie a že jej ochrana je pre štátne orgány druhoradá." uvádzajú biológovia, hydrológovia, krajinní inžinieri i environmentalisti vo výzve, ktorá je dostupná na http://ziverieky.sk

Dňa 13. 1. 2016 schválila vláda SR nový vodný plán Slovenska. Dokument má spolu s prílohami 10 523 strán, majú sa ním riadiť pri rozhodovaní o využívaní a ochrane vôd všetky orgány štátnej vodnej správy. Podľa mienky signatárov výzvy „Za živé rieky a čistú vodu“ však napriek svojmu rozsahu vodný plán neobsahuje jasný, vecný a adresný zoznam opatrení na dosiahnutie dobrého stavu podzemných a povrchových vôd.

Signatári výzvy preto spracovali s podporou vedcov, turistov, rybárov, ekológov a zástupcov miestnych samospráv petíciu s rovnomenným názvom a požiadavkami, ako bola vyššie zmienená výzva vedcov a odborníkov. Petíciu ZA ŽIVE RIEKY A ČISTÚ VODU je možné podporiť do konca júna 2016 aj elektronicky, od 1. 1. 2016 je totiž elektronická petícia rovnocenná s papierovou. V prípade Vášho súhlasu s ňou môžete petíciu podporiť na http://www.ekoforum.sk/peticia/zive-rieky.
Informácie o činnosti OZ nájdete na http://ochranaprirodypodunajska.com.admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]