www
 
Aktuálne konferencie, semináreSeminár: Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd

Slovenská asociácia hydrogeológov

Národná skupina IAH na Slovensku / IAH Slovak National Chapter


vzdelávacie semináre / webináre

Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd


Hydrogeologickú komunitu na Slovensku už viacero rokov zamestnávajú aktivity vyplývajúce z novely geologického zákona (zákon č. 311/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.11.2013), kde došlo v § 45b ods. 4 k dôležitej povinnosti u fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd (podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov), ktoré nemali vypracovanú záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd alebo s výpočtom množstva geotermálnej energie alebo ju nemali schválenú MŽP SR podľa predpisov platných a účinných od 1. júla 1988. Ide o výpočty množstiev podzemných vôd, najmä pre kategóriu B. V priebehu posledných niekoľko rokov boli na túto tému vypracované stovky záverečných správ a Slovenská asociácia hydrogeológov verí že nastal čas sumarizovať podnety, ktoré v súvislosti s týmito aktivitami nevyhnutne vznikali a vznikajú. Dňa

16. apríla 2024 od 9:00


preto Slovenská asociácia hydrogeológov organizuje odborný seminár s online prenosom (webinár) na tému „Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd“, ktorý sa bude konať v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na uvedenej akcii vystúpia odborníci, ktorí prijali pozvanie a ktorých odborná fundovanosť a vysoká profesionálna zručnosť v danej oblasti je členmi SAH dlhodobo pozitívne oceňovaná.

PROGRAM:

 • 9:00 – 9:15 Registrácia účastníkov

 • 9:15 – 9:30 Otvorenie seminára a úvodné slovo.
  RNDr. Peter Malík, CSc.; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra; Slovenská asociácia hydrogeológov

 • 9:30 – 10:30 Legislatívne aspekty určovania množstiev podzemných vôd.
  RNDr. Erika Beňáková; Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ministerstvo životného prostredia SR

 • 10:30 – 11:00 Určovanie využiteľného množstva podzemnej vody prameňov pri podrobnom hydrogeologickom prieskume – súčasná prax a jej možné modifikácie
  Ing. Peter Bajtoš, PhD.; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves

 • 11:00 – 11:15 Krátka prestávka / občerstvenie priamych účastníkov

 • 11:15 – 11:45 Inovatívne prístupy k určovaniu množstiev podzemných vôd: od hydrogeologických vrtov po umelú inteligenciu a prompt inžinierstvo
  RNDr. Jaromír Plch; Sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstvo životného prostredia SR

 • 11:45 – 12:15 Hydrogeologické archaizmy v záverečných správach s výpočtom množstiev podz. vôd
  RNDr. Peter Malík, CSc.; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra; Slovenská asociácia hydrogeológov

 • 12:15 – 12:45 Čerpacie skúšky v teórii a praxi
  doc. RNDr. David Krčmář, PhD.; Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK

 • 12:45 – 13:30 Nedopovedaná diskusia ku všetkým predchádzajúcim témam, prestávka na občerstvenie

 • 13:30 – 14:00 Príklady využitia geofyzikálnych metód v hydrogeológii
  MSc. Vincent Kultan; Geo-logic, s.r.o., Liptovský Mikuláš

 • 14:00 – 14:30 Zachytávanie vodárenských zdrojov
  doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.; Slovenská asociácia hydrogeológov

 • 14:30 – 15:00 Hodnotenie kvalitatívnych vlastnosti podzemnej vody v rámci stanovenia využiteľných množstiev podzemnej vody
  doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.; Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK

 • 15:00 – 15:30 Nedopovedaná diskusia ku všetkým predchádzajúcim témam seminára/webinára

 • 15:30 Ukončenie seminára/webinára

 • Pozn.: V rámci príspevkov rátame s diskusiou po ich odznení, po vypršaní stanoveného času môže diskusia k jednotlivým príspevkom pokračovať na záver seminára/webinára.


MIESTO A ZABEZPEČENIE:

Prezentačné centrum AMOS na PriF UK, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK), súčasne na platforme MS Teams, linka na pripojenie bude včas registrovaným účastníkom oznámená.

ODBORNÍ GARANTI:

RNDr. Viera Maťová – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RNDr. Peter Malík, CSc. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
RNDr. Igor Slaninka, PhD. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK v Bratislave
doc. RNDr. David Krčmář, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK v Bratislave
Ing. Peter Bajtoš, PhD. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
RNDr. Anna Patschová, PhD. – Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
RNDr. Jozef Kordík, PhD. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH. – GEO Slovakia, s.r.o. Košice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

RNDr. Peter Malík, CSc. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK v Bratislave
Mgr. František Bottlik – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Mgr. Ivana Ondrejková, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK v Bratislave

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Adresa organizačného výboru:
Slovenská asociácia hydrogeológov (SAH)
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko


Kontakty:

renata.flakova@uniba.sk, tel.: 00421-904107532

Organizátor si vyhradzuje právo limitovať počet účastníkov v prípade prekročenia kapacity miestnosti alebo používanej aplikácie. Vysokoškolskí učitelia, doktorandi a študenti neplatia účastnícky poplatok, po dohode aj zamestnanci štátnej a verejnej správy. Prednášajúci neplatia účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok pre členov SAH je 49 EUR.
Účastnícky poplatok pre nečlenov SAH je 59 EUR.
Účastnícky poplatok je potrebné previesť na nižšie uvedený účet SAH alebo uhradiť pri prezentácii.

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s., Bratislava, IBAN: SK60 1100 0000 0026 6908 0136, variabilný symbol: 16042024


Prihláseným on-line účastníkom bude osobitným mailom zaslaný link na pripojenie.


súvisiace dokumenty a odkazy
Odborný seminár - Pozvánka a program (.pdf)archív konferencií, seminárov...


admin@sah-podzemnavoda.sk