www
 
Aktuálne konferencie


organizujú pri príležitosti
40. výročia vzniku Katedry hydrogeológie
a životného jubilea prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.


19. SLOVENSKÚ HYDROGEOLOGICKÚ KONFERENCIU

„Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax“

6. – 9. november 2018

Kúpele Nimnica


POZVÁNKA NA KONFERENCIU
Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú všetkých svojich členov, absolventov a odbornú verejnosť na 19. Slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci konferencie si pripomenieme si životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc. Budeme mať možnosť venovať sa nielen odbornému programu, ale aj spomienkam na časy minulé a načrtnúť budúce perspektívy. Starší kolegovia budú môcť spoznať nastupujúcu generáciu a tí mladší priradiť mená známe z literatúry konkrétnym osobám. Mladej generácii ponúkame možnosť prezentovať sa a nadviazať užitočné kontakty.
Na konferencii očakávame účasť domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej správy a univerzít. Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov. Vybrané príspevky budú po posúdení vedeckým výborom odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie. Ostatné príspevky budú publikované v zborníku.

PROGRAM KONFERENCIE
6. 11. 201816:00 – 20:00registrácia účastníkov
7. 11. 20188:30 – 17:30registrácia účastníkov
9:00 – 12:30odborný program
12:30 – 13:30prestávka na obed
13:30 – 17:30odborný program, diskusia pri posteroch
19:00 – 23:00spoločenské posedenie
8. 11. 20188:30 – 12:30registrácia účastníkov
9:00 – 12:30odborný program
12:30 – 13:30prestávka na obed
13:30 – 17:00odborný program v teréne (Kúpele Nimnica)
9. 11. 20189:00 – 15:00exkurzia

Program konferencie bude spresnený v 2. cirkulári.

Príspevky môžu byť publikované v zborníku z konferencie v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Zborník z konferencie a časopis Podzemná voda č. 1/2018 dostanú účastníci konferencie pri registrácii. Bez prihlásenia aspoň jedného autora či spoluautora každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné ich príspevok prezentovať.
Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín: 6. – 9. november 2018

Miesto: Kúpele Nimnica, Kúpeľný dom Balnea Grand****

Odborní garanti:
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
prof. Ing. Naďa Rapantová, PhD.prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
RNDr. Peter Malík, CSc.RNDr. Anna Patschová, PhD.
doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Vedecký výbor:
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. - predseda
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
prof. UŚ dr hab. Andrzej J. WitkowskiIng. Eugen Kullman, PhD.
RNDr. Radovan Černák, PhD.RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Ing. Peter Bajtoš, PhD.Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH.
RNDr. Dalibor Rodák, PhD.RNDr. Vladimír Banský, PhD.

Organizačný výbor:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.Mgr. Barbora Gavuliaková, PhD.
Mgr. František BottlikMgr. Daniela Rusnáková
Mgr. Nora JantákováMgr. Kamila Hodasová

Hlavné témy konferencie:
 • Štúdium hydrogeológie a hydrogeologický výskum
 • Podzemná voda a kvalita života
 • Moderné metódy, nové technológie a ich aplikácie
 • Globálne a regionálne zmeny životného prostredia a ich vplyv na podzemnú vodu
 • Kvalita vody a jej znečistenie
 • Stratégie na zaistenie udržateľnosti zdrojov podzemnej vody
 • Interakcia povrchových a podzemných vôd
 • Hydrogeológia krasových a puklinových hornín
 • Environmentálne záťaže a možnosti ich sanácie
 • Podzemná voda a energia
 • Minerálne vody

Adresa organizačného a vedeckého výboru:
Slovenská asociácia hydrogeológov Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko

Kontakt:
shk2018@sah-podzemnavoda.sk
R. Fľaková - rflakova@gmail.com, +421-2-60296226, 0904107532
Z. Ženišová - zlatica.zenisova@uniba.sk, +421-2-60296527

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatky:
Účastnícky poplatok (zborník, réžia, coffee break, časopis) 200,- EUR
Účastnícky poplatok pre členov SAH a pracovníkov PLK a PZ 160,- EUR
Účastnícky poplatok pre študentov a doktorandov 120,- EUR
Účastnícky poplatok po 30. 9. 2018 240,- EUR
Exkurzia 40,- EUR

Dôležité termíny:
Prihlášky na konferenciu s príspevkom: termín bol predĺžený do 31.8.2018!
Druhý cirkulár s programom: 31.8.2018
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka: 30.9.2018
Prihlášky na konferenciu bez príspevku: 19.10.2018
Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH do 30.9.2018 (po dohode neskôr)

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 6112018
Zahraniční účastníci môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii, domáci účastníci môžu v hotovosti platiť len po súhlase organizačného výboru.

Stravu je možné zabezpečiť v Kúpeľnom dome Balnea Grand****, možnosť výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy (informácie v prihláške).

Ubytovanie je možné zabezpečiť v Kúpeľnom dome Balnea Grand**** alebo v iných kúpeľných domoch (http://www.kupelenimnica.sk/) do 30. 9. 2018, resp. do vyčerpania kapacity (cenník v prílohe). Parkovanie je zabezpečené v areáli kúpeľov.

Počas konferencie bude vyhradený čas na návštevu medicínskeho wellness.

Cenník prihlásených propagačných materiálov:
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (čiernobielu) 340,- EUR
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (farebnú) 460,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (čiernobielu) 200,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (farebnú) 300,- EUR
Na paneli za 1 m2 100,- EUR
Na paneli za 2 m2 200,- EUR
Prezentácia počas konferencie dohodou


súvisiace dokumenty
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - 1. cirkulár(.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Kúpele Nimnica - ubytovanie (.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Prihláška (.doc)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - On-line prihlasovanie


archív konferencií, seminárov...

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]