www
 
Aktuálne konferencie


organizujú pri príležitosti
40. výročia vzniku Katedry hydrogeológie
a životného jubilea prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.


19. SLOVENSKÚ HYDROGEOLOGICKÚ KONFERENCIU

„Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax“

6. – 9. november 2018

Kúpele Nimnica


POZVÁNKA NA KONFERENCIU
Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú všetkých svojich členov, absolventov a odbornú verejnosť na 19. Slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci konferencie si pripomenieme si životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc. Budeme mať možnosť venovať sa nielen odbornému programu, ale aj spomienkam na časy minulé a načrtnúť budúce perspektívy. Starší kolegovia budú môcť spoznať nastupujúcu generáciu a tí mladší priradiť mená známe z literatúry konkrétnym osobám. Mladej generácii ponúkame možnosť prezentovať sa a nadviazať užitočné kontakty.
Na konferencii očakávame účasť domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej správy a univerzít. Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov. Vybrané príspevky budú po posúdení vedeckým výborom odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie. Ostatné príspevky budú publikované v zborníku.

ODBORNÝ PROGRAM 19. SLOVENSKEJ HYDROGEOLOGICKEJ KONFERENCIE
6. 11. 2018
18,00 – 20,00Registrácia účastníkov (pokračuje počas konferencie aj v nasledujúcich dňoch)
15,00 – 17,00EXKURZIA 1
Prehliadka priehradného múru Nosickej priehrady s odborným hydrogeologickým a inžiniersko-geologickým výkladom. Zabezpečujú pracovníci SVP, doc. RNDr. Rudolf Holzer, CSc. a prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
18,30 – 19,30Večera
7. 11. 2018
8,30 – 09,00Úvodné príhovory, otvorenie konferencie.
SEKCIA I - ŠTÚDIUM HYDROGEOLÓGIE A HYDROGEOLOGICKÝ VÝSKUM - 40. rokov Katedry hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (predsedajúci: P. Malík, R. Fľaková)
9,00 – 9,40Igor Mucha: História vzniku Katedry hydrogeológie a štúdia hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
9,40 – 10,00Renáta Fľaková: Štúdium hydrogeológie v rámci geologického vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UK a výskumná činnosť na Katedre hydrogeológie.
10,00 – 10,20Prestávka (káva, čaj)
10,20 – 10,30Andrzej J. Witkowski, Jacek Różkowski: 43 lata działalności Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego.
10,30 – 10,40Josef V. Datel: Historické a současné změny ve výuce hydrogeologie na PřF UK v Praze.
10,40 – 10,50Ladislav Tometz: Vývoj výučby hydrogeológie v podmienkach FBERG TU v Košiciach.
SEKCIA II - PODZEMNÁ VODA A MONITORING (predsedajúci: A. J. Witkowski, D. Krčmář)
10,50 – 11,10Andrzej J. Witkowski: Water crises – examples, causes, effects, paradoxes and remedies.
11,10 – 11,30Anna Patschová, Mária Bubeníková, Alena Palugová: WATCH LIST pre podzemnú vodu & monitoring podzemných vôd.
11,30 – 11,50Valéria Slivová, Eugen Kullman: História zavedenia operatívneho monitorovania podzemnej vody na SHMÚ.
11,50 – 12,10Ján Gavurník, Valéria Slivová, Pavol Čaučík: 25 rokov od prehradenia toku Dunaja - zmena režimu podzemnej vody.
Postery:
Renáta Adamcová, *Magdaléna Kondrcová: Hydromechanické vlastnosti vybraných slovenských bentonitov – výsledky doterajšieho výskumu pre úložisko RAO.
*Jaroslav Buša: Vplyv zrážok na vývoj aktivity zosuvu vo Svätom Antone.
Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Patrik Kuric, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Bohuš Pažitný, *Marek Tomasch, *Martin Zatlakovič: Hydraulická ochrana podzemných vôd, a. s. – hodnotenie systému za obdobie rokov 1991 – 2016.
Eugen Kullman: Dlhodobé mesačné hodnotenie podzemných vôd.
*Nora Jantáková, Emma Petrella, Fulvio Celico, Alessandro Chelli: Hydrogeologické štúdie v Parme a v jej okolí.
*Martin Maľa, Ján Vlčko, Martin Bednarik, Vladimír Greif, Rudolf Tornyai, *Lucia Dunčková, Ivan Dostal, *Jaroslav Buša: Posúdenie vplyvu vody na aktivizáciu svahovej deformácie v Ruskej Novej Vsi.
Firemná prezentácia
12,10 – 12,30Tomáš Havel: Přístrojové vybavení pro hydrogeologii. Prezentácia firmy Ekotechnika spol. s r. o.
12,30 – 13,30Prestávka na obed, diskusia pri posteroch.
13,30 – 13,50Jana Košudová: Kúpele Nimnica - Minerálna perla Slovenska.
13,50 – 14,20Jarmila Božíková, Gabriela Vandrová: Hydrogeologická štruktúra a zdroje prírodnej liečivej vody v Nimnici a ich ochrana.
14,20 – 14,40Prestávka (káva, čaj)
15,00 – 16,30KÚPELE NIMNICA (sprevádza MUDr. Janka Lenyiová)
SEKCIA III - TRANSPORT TEPLA PODZEMNOU VODOU (predsedajúci: P. Bajtoš, D. Krčmář) - prezentácia výsledkov projektu APVV-14-0174
16,40 – 17,00David Krčmář, *Kamila Hodasová, Katarína Holubová: Štúdium interakcie povrchových a podzemných vôd pomocou teploty na príklade Dunajskej ramennej sústavy.
17,00 – 17,20Tibor Kovács: Modelovanie transportu tepla podzemnou vodou v oblasti vodárenského ostrova Sihoť.
17,20 – 17,40Matúš Klúz, Marián Klúz, Martin Horník: Vrty pre využitie nízkopotenciálneho tepla systému zem-voda, skúsenosti z 12. ročnej praxe na Slovensku.
17,40 – 18,00Radovan Černák, Natália Bahnová, Katarína Benková: Porovnanie legislatívnych postupov vo vzťahu k využívaniu plytkej geotermálnej energie na Slovensku a v regióne strednej Európy
Postery:
Josef V. Datel, Tomáš Fischer, Antonín Tym: Výzkum využití geotermální energie v Litoměřicích - projekt RINGEN.
*Kamila Hodasová: Vývoj a prehľad modelovania tepla v zvodnenom prostredí.
David Krčmář, *Daniela Rusnáková: Analýza vzťahu medzi využitím krajiny a podzemnou vodou na území Bratislavy.
Řihošek, J., Burda, J., Rukavičková, L., Holeček, J., Myška, O., Čuřík, J.: Hydraulické vlastnosti, chemické a izotopické složení podzemních vod geotermálního vrtu PVGT-LT1.
18,00 – 18,10Diskusia k sekciám I. – III.
19,00 – 24,00SPOLOČENSKÉ POSEDENIE SPOJENÉ S UDEĽOVANÍM MEDAILE SAH
(ľudová hudba, ochutnávka vína z vinárstva Vínne pivnice Svätý Jur)
8. 11. 2018
SEKCIA IV - MODERNÉ METÓDY V HYDROGEOLÓGII (predsedajúci: N. Rapantová, M. Fendeková)
9,00 – 9,20Svatopluk Šeda: Renesance vodárenské hydrogeologie v ČR.
9,20 – 9,40Naďa Rapantová, Pavel Pospíšil, Markéta Camfrlová: Model transportu radionuklidů z hypotetického hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v prostředí krystalických hornin.
9,40 – 10,00Miriam Fendeková, Dana Vrablíková, Marián Fendek, Valéria Slivová, Ján Gavurník, Eugen Kullman, Lotta Blaškovičová, Lívia Labudová: Vplyv hydrologického sucha na hladinový režim podzemnej vody (príkladová štúdia vybraných povodí Slovenska).
10,00 – 10,20Marián Fendek, Miroslav Jezný, Tomáš Benikovský, Miriam Fendeková, Erika Beňáková: Výpočet množstiev podzemnej vody v horských oblastiach.
10,20 – 10,40Prestávka (káva, čaj)
10,40 – 11,00Branislav Fričovský, Ladislav Vizi, Martin Surový: Vplyv segmentácie rezervoáru na formovanie priaznivých podmienok konvekcie: model ukloneného pórovitého prostredia; príklad hydrogeotermálnej štruktúry Ďurkovská depresia, Košická kotlina.
11,00 – 11,20Ján Pavlech: Realizácia širokopriemerových vsakovacích studní.
11,20 – 12,00Igor Mucha: Praktické skúsenosti s riešením sucha v Ománe a Jemene.
12,00 – 13,00Prestávka na obed, diskusia pri posteroch
SEKCIA V - ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE A MOŽNOSTI ICH SANÁCIE (predsedajúci: Z. Ženišová, J. Kordík)
13,00 – 13,20Miloš Polenka, Alena Polenková: Odstranění starých ekologických zátěží v areálu rafinerie PARAMO a. s., HS Kolín.
13,20 – 13,40Jozef Kordík, Michal Jankulár, Iveta Zvarová: Hodnotenie vplyvu environmentálnej záťaže Banská Štiavnica – odkalisko Lintich na životné prostredie.
13,40 – 14,00Katarína Benková, Jozef Kordík, Igor Slaninka, Michal Jankulár: Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy.
14,00 – 14,20Boris Bodácz, Karel Waska, Jiří Kamas, Ondřej Šnajdar, Miroslav Minařík: Skúsenosti z realizácie laboratórnych a terénnych testov kombinovaných sanačných technológií.
14,20 – 14,40Andrej Machlica, Michaela Borošová, Vladimír Keklák: Relatívnosť potreby sanačného zásahu v závislosti od času, miesta, charakteru a rozsahu znečistenia.
Postery:
*Nora Jantáková, Róbert Jelínek: Problematika environmentálnych záťaží Predajná 1 a Predajná 2.
Jana Fričovská, Branislav Fričovský, Klement Fordinál, Jozef Kordík, Igor Slaninka: Režimové zmeny transportu kontaminácie v plytkej hydrogeologickej štruktúre skládky KO Lubina-Palčekov.
14,40 – 15,00Prestávka (káva, čaj)
SEKCIA VI - KVALITA VODY A JEJ ZNEČISTENIE (predsedajúci: Josef V. Datel, Jarmila Božíková)
15,00 – 15,20Josef V. Datel, Alena Hrabánková, Zbyněk Hrkal: Výskyt farmak ve zdrojích pitné vody pro Prahu.
15,20 – 15,40Ingrid Mydlová, Jana Gazdová: Vodárenské zdroje v pôsobnosti VVS, a. s. Košice.
15,40 – 16,00Slavomír Mikita, Petr Lacina: Výsledky monitoringu vody a dnových sedimentů na horním toku Klabavy.
16,00 – 16,20Peter Bajtoš: Pôvod anomálneho zloženia banskej vody počas zatopenia bane Mária v Rožňave.
Postery:
Jan Bartoň, Jan Oprchal: Groundwater Body Characterization in Drini I Bardhë River Basin in Kosovo.
Zlatica Ženišová, Alexandra Ďuričková, Renáta Fľaková, Andrea Ľuptáková: Anorganické znečistenie podzemných vôd v urbanizovanom území Bratislavy.
*Patrícia Jamrišková, Renáta Fľaková, Milan Seman: Hodnotenie kvality vody Malého Dunaja.
SEKCIA VII - HYDROGEOLÓGIA KRASOVÝCH HORNÍN (predsedajúci: P. Malík, Z. Ženišová)
16,20 – 16,40Juraj Michalko, Peter Malík, Peter Bajtoš, Renáta Fľaková, Barbora Gavuliaková, Dagmar Haviarová, Zlatica Ženišová: Pôvod síranov v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne.
16,40 – 17,00Milan Seman: Mikrobiota krasových vôd Silickej planiny.
17,00 – 17,20Peter Malík, Peter Bajtoš, Alexandra Pažická, Jaromír Švasta, Natália Bahnová, František Bottlik: Výsledky sledovania vybraných mikrobiologických parametrov krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej dlhej Lúke.
Postery:
Dagmar Haviarová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Barbora Gavuliaková: Chemické zloženie krasových vôd Silickej planiny.
17,20 – 17,40Záverečná diskusia a ukončenie odborného programu
18,30 – 19,30Večera
9. 11. 2018
9,00 – 13,00EXKURZIA 2
Pramenisko Domaniža - zachytený prameň v Manínskej úžine - artézske vrty - Paštiná Závada.
Zabezpečujú pracovníci Považskej vodárenskej spoločnosti, firmy Progeo, s.r.o. a Ivan Šalaga.
13,00 – 14,00Obed
*interní a externí študenti doktorandského štúdia v študijnom programe inžinierska geológia.

Príspevky môžu byť publikované v zborníku z konferencie v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Zborník z konferencie a časopis Podzemná voda č. 1/2018 dostanú účastníci konferencie pri registrácii. Bez prihlásenia aspoň jedného autora či spoluautora každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné ich príspevok prezentovať.
Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín: 6. – 9. november 2018

Miesto: Kúpele Nimnica, Kúpeľný dom Balnea Grand****

Odborní garanti:
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
prof. Ing. Naďa Rapantová, PhD.prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
RNDr. Peter Malík, CSc.RNDr. Anna Patschová, PhD.
doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Vedecký výbor:
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. - predseda
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
prof. UŚ dr hab. Andrzej J. WitkowskiIng. Eugen Kullman, PhD.
RNDr. Radovan Černák, PhD.RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Ing. Peter Bajtoš, PhD.Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH.
RNDr. Dalibor Rodák, PhD.RNDr. Vladimír Banský, PhD.

Organizačný výbor:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.Mgr. Barbora Gavuliaková, PhD.
Mgr. František BottlikMgr. Daniela Rusnáková
Mgr. Nora JantákováMgr. Kamila Hodasová

Hlavné témy konferencie:
 • Štúdium hydrogeológie a hydrogeologický výskum
 • Podzemná voda a kvalita života
 • Moderné metódy, nové technológie a ich aplikácie
 • Globálne a regionálne zmeny životného prostredia a ich vplyv na podzemnú vodu
 • Kvalita vody a jej znečistenie
 • Stratégie na zaistenie udržateľnosti zdrojov podzemnej vody
 • Interakcia povrchových a podzemných vôd
 • Hydrogeológia krasových a puklinových hornín
 • Environmentálne záťaže a možnosti ich sanácie
 • Podzemná voda a energia
 • Minerálne vody

Adresa organizačného a vedeckého výboru:
Slovenská asociácia hydrogeológov Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko

Kontakt:
shk2018@sah-podzemnavoda.sk
R. Fľaková - rflakova@gmail.com, +421-2-60296226, 0904107532
Z. Ženišová - zlatica.zenisova@uniba.sk, +421-2-60296527

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatky:
Účastnícky poplatok (zborník, réžia, coffee break, časopis) 200,- EUR
Účastnícky poplatok pre členov SAH a pracovníkov PLK a PZ 160,- EUR
Účastnícky poplatok pre študentov a doktorandov 120,- EUR
Účastnícky poplatok po 30. 9. 2018 240,- EUR
Exkurzia 40,- EUR

Dôležité termíny:
Prihlášky na konferenciu s príspevkom: do 31.8.2018
Druhý cirkulár s programom: 31.8.2018
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka: 30.9.2018
Prihlášky na konferenciu bez príspevku: 19.10.2018
Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH do 30.9.2018 (po dohode neskôr)

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 6112018
Zahraniční účastníci môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii, domáci účastníci môžu v hotovosti platiť len po súhlase organizačného výboru.

Stravu je možné zabezpečiť v Kúpeľnom dome Balnea Grand****, možnosť výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy (informácie v prihláške).

Ubytovanie je možné zabezpečiť v Kúpeľnom dome Balnea Grand**** alebo v iných kúpeľných domoch (http://www.kupelenimnica.sk/) do 30. 9. 2018, resp. do vyčerpania kapacity (cenník v prílohe). Parkovanie je zabezpečené v areáli kúpeľov.

Počas konferencie bude vyhradený čas na návštevu medicínskeho wellness.

Cenník prihlásených propagačných materiálov:
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (čiernobielu) 340,- EUR
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (farebnú) 460,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (čiernobielu) 200,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (farebnú) 300,- EUR
Na paneli za 1 m2 100,- EUR
Na paneli za 2 m2 200,- EUR
Prezentácia počas konferencie dohodou


súvisiace dokumenty
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Program konferencie(.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Program exkurzie 2(.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - 1. cirkulár(.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Kúpele Nimnica - ubytovanie (.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Prihláška (.doc)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - On-line prihlasovanie


archív konferencií, seminárov...

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]