www
 
Aktuálne konferencie, semináreorganizuje

5. terénny hydrogeologický seminár

„Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach”

16. – 18. október 2019

RIMAVSKÁ KOTLINA – ČÍŽ


POZVÁNKA NA SEMINÁR

Priebeh prvých štyroch terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015) a vo Vitanovej – Oraviciach (2017) presvedčil výbor SAH, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupuje k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, tentoraz na tému: „Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach”. Jeho cieľom je výmena praktických informácií o nových technologických a metodických postupoch či novej legislatíve v odbore – o veciach ktoré súčasných hydrogeológov najviac zaujímajú. Odborná diskusia sa na týchto podujatiach koná vždy na tvári hydrogeologicky tematicky zaujímavého miesta. V piatom ročníku terénneho seminára to budú hydrogeologické vrty a hydrodynamické skúšky realizované v rámci rozsiahlych vyhľadávacích hydrogeologických prieskumov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v oblasti Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny – regiónu na našom území azda najviac postihnutého suchom a klimatickou zmenou.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

termín: 16. – 18. október 2019 (streda – piatok)

miesto: Číž (Rimavská kotlina) - lokalizácia: www.kupeleciz.sk

rokovací jazyk: slovenský

odborní garanti: N. Bačová, P. Bajtoš, J. Švasta, P. Malík

organizačný výbor: P. Malík, F. Bottlik, R. Fľaková, A. Vasilenková

adresa organizačného výboru: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

e-mailová adresa: terenny.seminar@sah-podzemnavoda.sk

kontakty:
Peter Malík, 02/59375416, peter.malik@geology.sk
František Bottlik, 02/59375239, frantisek.bottlik@geology.sk
Renáta Fľaková, 02/60296226, tajomnik@sah-podzemnavoda.sk
Alexandra Vasilenková, 02/59375249, alexandra.vasilenkova@geology.sk
fax ŠGÚDŠ, 02/54771940

V prípade záujmu o prezentáciu komerčne orientovaného postra je potrebné uviesť do prihlášky jeho plochu; poplatok za 1 m2 je 100 €. Komerčné postre budú vystavené v lobby hotela Rimava počas celého trvania seminára.

Výška vložného
po 30.9.2019: členovia SAH alebo SGS 120 €, nečlenovia SAH, SGS 140 €, čestní hostia 0 €

Vložné je splatné na účet SAH alebo v mieste podujatia. Vložné zahŕňa dopravu a občerstvenie v rámci exkurzie, exkurzného sprievodcu a odborný výklad.

Zúčtovacie dáta:
Tatrabanka, č.ú.: 2669080136/1100
IBAN SK60 1100 0000 0026 6908 0136
SWIFT BIC: TATRSKBX
variabilný symbol: 102019
SAH – IČO: 17320798, SAH – DIČ: 2020832319

SAH nie je platcom DPH

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Program terénneho seminára:

16. 10. 2019
od 15:00registrácia účastníkov
od 18:00večera (individuálne)
v hoteli je funkčná kolkáreň (potrebná čistá športová obuv)
17. 10. 2019
9:00 – 17:30exkurzia po významných hydrogeologických lokalitách v oblasti Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny
• hĺbené pozorovacie a exploatačné hydrogeologické vrty v Sútore a Konrádovciach
• realizované dlhodobé hydrodynamické skúšky na lokalitách Neporadza a Tornaľa
• krasový prameň Buzgó v Bohúňove
20:00spoločenský večer
18. 10. 2019
9:00 – 10:00prednáška Eriky Beňákovej: Povinnosti a možnosti hydrogeológa v súlade s geologickým a vodným zákonom
10:00 – 12:00prehliadka kúpeľov Číž s odborníkom – sprevádza balneotechnička kúpeľov Ing. Ľudmila Jagerčíková
12:30ukončenie seminára, odchod účastníkov

Prosíme účastníkov, aby nezabudli na vhodný odev
pre prípad nepriaznivého počasia a obuv do zablateného terénu!UBYTOVANIE:
Bude zabezpečené v liečebných domoch Mária a Slaná v Číži (www.kupeleciz.sk) pre prvých 50 prihlásených, pre ďalších záujemcov bude zabezpečené v ďalších zariadeniach v susedstve. Približná cena 1 lôžka / 1 noc: 23 €. Ubytovanie je možné hradiť priamo na mieste u ubytovateľa, alebo (po avizovaní platby v registrácii) aj cez SAH.

STRAVOVANIE:
Strava bude zabezpečená v hoteli ***Rimava v Číži, počas exkurzie dňa 17.10.2019 dostanú účastníci suchý obed.
súvisiace dokumenty a odkazy
5. terénny hydrogeologický seminár SAH - 2. cirkulár s programom seminára (.pdf)
On-line prihlasovanie na 5. terénny hydrogeologický seminár SAH (odkaz)archív konferencií, seminárov...

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]