www
 
Aktuálne konferencie

SAHIAHŠGÚDŠHORNONITRIANSKE BANE

Slovenská asociácia hydrogeológov
Národná skupina IAH na Slovensku
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


organizujú

pri príležitosti 25. výročia Slovenskej asociácie hydrogeológov
a 60. výročia Medzinárodnej asociácie hydrogeológov

18. SLOVENSKÚ HYDROGEOLOGICKÚ KONFERENCIU


"Podzemná voda – variabilita nazeraní na jednu substanciu v podzemí"

18. – 21. október 2016, Demänovská dolina, Hotel ***Repiská

ODBORNÍ GARANTI:
RNDr. Peter Malík, CSc.
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
RNDr. Jozef Halmo
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR:
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. - predseda
Ing. Eugen Kullman, PhD.
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
prof. ÚS dr hab. Andrzej J. Witkowski
doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.

RNDr. Anna Patschová, PhD.
RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Ing. Peter Bajtoš, PhD.
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Ing. Peter Bajtoš, PhD. - predseda
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
RNDr. Dagmar Haviarová, PhD.

Mgr. František Bottlik
Mgr. Milan Siska

Hlavné témy konferencie:
▪ Podzemná voda a jej vplyv na ľudské zdravie
▪ Podzemná voda a environmentálne záťaže
▪ Podzemná voda a ťažba nerastov
▪ Podzemná voda a jej energetické využitie
▪ Podzemná voda a jej vyhľadávané minerálne zloženie
▪ Podzemná voda a klimatické zmeny
▪ Podzemná voda a metódy jej ochrany
▪ Podzemná voda a informačné systémy
▪ Podzemná voda a jej legislatívne spravovanie
▪ Podzemná voda a nové metodické nástroje pre jej výskum

Adresa organizačného a vedeckého výboru:
Slovenská asociácia hydrogeológov, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Kontakt: peter.bajtos@geology.sk, tel.: ++421-53-4190182, tajomnik@sah-podzemnavoda.sk

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Slovenská asociácia hydrogeológov v Bratislave, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. pozývajú všetkých členov SAH a odbornú verejnosť na 18. slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú ako tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd. Vytvárame priestor pre odborný program, zaujímavú exkurziu a príjemný pobyt na turisticky atraktívnom mieste. Pripomenieme aj okrúhle výročie založenia Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH, International Association of Hydrogeologists) ktoré sa udialo na medzinárodnom geologickom kongrese v Mexico City v roku 1956.

Na konferencii očakávame účasť domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej správy a univerzít. Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov. Po posúdení vedeckým výborom budú vybrané príspevky odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie. Ostatné príspevky budú publikované v zborníku.

PROGRAM KONFERENCIE

18.10.2016
16:00 – 20:00 registrácia účastníkov (počas celej konferencie)

19.10.2016
09:00 – 12:30 odborný program
12:30 – 13:30 prestávka na obed
13:30 – 17:30 odborný program, diskusia pri posteroch
19:00 – 23:00 spoločenské posedenie

20.10.2016
09:00 – 12:30 odborný program
12:30 – 13:30 prestávka na obed
13:30 – 17:00 odborný program v teréne (kúpele Lúčky)

21.10.2016
09:00 – 16:00 exkurzia (Demänovská dolina, jaskyňa Slobody)

Program konferencie bude spresnený v 2. cirkulári. Príspevky môžu byť publikované v zborníku z konferencie v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Zborník z konferencie a časopis Podzemná voda č. 1/2016 dostanú účastníci konferencie pri registrácii. Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina. Bez prihlásenia aspoň jedného autora či spoluautora každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné ich príspevok prezentovať.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Účastnícky poplatok (zborník, réžia, coffee break, časopis): 200,- EUR
Účastnícky poplatok pre členov SAH a pracovníkov PLK a PZ: 170,- EUR
Účastnícky poplatok pre študentov a doktorandov: 140,- EUR
Účastnícky poplatok (po 31.8.2016): 230,- EUR
Exkurzia: 40,- EUR

Dôležité termíny:
Prihlášky na konferenciu s príspevkom: 31.5.2016
Oznámenie o prijatí príspevkov: 30.6.2016
Druhý cirkulár s programom: 31.7.2016
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka: 31.8.2016
Prihlášky na konferenciu bez príspevku: 3.10.2016

Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH do 31.8.2016 (po dohode neskôr).

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 8102016

Zahraniční účastníci môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii, domáci účastníci môžu v hotovosti platiť len po súhlase organizačného výboru.

Stravu je možné zabezpečiť v Hoteli ***Repiská, možnosť výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy.

Ubytovanie je možné zabezpečiť v Hoteli ***Repiská www.repiska.sk do 31.8.2016, resp. do vyčerpania kapacity hotela (cenník v prihláške). Hotel poskytol 30% zľavu na ubytovanie. Parkovanie je zabezpečené pred hotelom.

Cenník prihlásených propagačných materiálov:
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (čiernobielu): 340,- EUR
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (farebnú): 460,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (čiernobielu): 200,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (farebnú): 300,- EUR
Na paneli za 1 m2: 100,- EUR
Na paneli za 2 m2: 200,- EUR
Prezentácia počas konferencie: dohodou


On-line prihlasovanie

súvisiace dokumenty
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - On-line prihlasovanie
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - 1. cirkulár (.pdf)
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - Prihláška - poštou alebo e-mailom (.doc)

archív konferencií, seminárov...

administrátor web stránky: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies, prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. [viac]