www
 
Aktuálne konferencie, semináreHydrogeochemický seminár 2023 – Pozvánka

Slovenská asociácia hydrogeológov a Oddelenie hydrogeológie Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK Vás pozýva na stretnutie pracovníkov, bývalých doktorandov a študentov so zameraním na hydrogeochémiu. Hydrogeochemický seminár bude venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie, prof. RNDr. Zlaticu Ženišovú, PhD. a Ing. Kvetoslavu Hyánkovú, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci seminára bude prezentovaná odborná publikácia (učebnica) „Chemická analýza vody v hydrogeológii“ (Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z., 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. 2. vydanie. Bratislava, SAH, 167 s.). Hydrogeochemický seminár sa uskutoční 8. decembra 2023, v Prezentačnom centre AMOS (PriF UK) v Bratislave a súčasne na platforme MS Teams, linka bude včas účastníkom oznámená.

ODBORNÍ GARANTI:
RNDr. Peter Malík, CSc. – Slovenská asociácia hydrogeológov
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D. – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Jozef Kordík, PhD. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK
doc. RNDr. Milan Seman, CSc. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD. – Ústav geovied, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH. – GEO Slovakia, s.r.o. Košice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Mgr. František Bottlik – Slovenská asociácia hydrogeológov
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK
RNDr. Kamila Hodasová, PhD. – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK
Marta Šramelová – Oddelenie hydrogeológie, Katedra IGHGaAG PriF UK

PROGRAM:
8,30 – 9,00 Registrácia účastníkov.
9,00 – 9,30 Otvorenie seminára a úvodne slovo.
9,30 – 10,00 Renáta Fľaková: Hydrogeochémia na PriF UK – včera, dnes a zajtra.
10,00 – 10,30 Ondřej Šráček: Impact of mining on the environment in Namibia.
10,30 – 11,00 Jozef Kordík: Monitorovanie environmentálnych záťaží na ŠGÚDŠ.
11,00 – 11,30 Slavomír Mikita: Výsledky geologického prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže Banská Bystrica – Medený Hámor.
11,30 – 12,30 Prestávka.
12,30 – 13,00 David Krčmář: Spracovanie dát pomocou Solveru.
13,00 – 13,30 Milan Seman: Ako sa mikrobiológia zasnúbila s hydrogeochémiou.
13,30 – 14,00 Prezentácia publikácie „Chemická analýza vody v hydrogeológii“.
14,00 – 14,30 Diskusia a ukončenie seminára.
14,30 – 15,00 Prestávka.
15,00 – 18,00 Vianočné posedenie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Adresa organizačného výboru:
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko

Kontakty:

seminar2023@sah-podzemnavoda.sk

renata.flakova@uniba.sk, tel.: 00421-904107532

Účastnícky poplatok pre členov SAH:
Základný – 39 EUR / vrátane publikácie Chemická analýza vody v hydrogeológii – 69 EUR.

Účastnícky poplatok pre nečlenov SAH:
Základný – 49 EUR / vrátane publikácie Chemická analýza vody v hydrogeológii – 79 EUR.

Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH alebo uhradiť pri prezentácii.

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 08122023

Strava počas seminára bude zabezpečená. Ubytovanie si zabezpečujú účastníci. Organizátor si vyhradzuje právo pri naplnení kapacity miestnosti, presunúť účastníkov do on-line priestoru. Taktiež pri naplnení kapacity zásob kníh ukončiť prihlasovanie. Účastníkom bude zaslaný časopis Podzemná voda č. 2/2023 zameraný na hydrogeochémiu.

súvisiace dokumenty a odkazy
Hydrogeochemický seminár 2023 - Program (.pdf)
Hydrogeochemický seminár 2023 - Pozvánka (.pdf)
Hydrogeochemický seminár 2023 - Prihláška (.doc)
Hydrogeochemický seminár 2023 - Prihláška - čestný hosť (.doc)


Pozvánka na odborný seminár: Problémy ochrany podzemných vôd (VÚVH)

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH sa uskutoční 11. ročník odborného semináru Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom "Vízia nulového znečisťovania vôd". Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, vodovodov, kanalizácií, hydrogeológom a vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej praxe. Cieľom seminára je prezentácia najaktuálnejších výsledkov, poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v oblasti akčných plánov dosiahnutia znižovania znečisťujúcich látok v životnom prostredí, so zameraním na podzemnú a povrchovú vodu, a s tým súvisiace problémy kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia, ale aj ochrany súvisiacich vodných a suchozemských ekosystémov. Bližšie informácie o vložnom, okruhoch prednášok, prihlasovaní a administratívne informácie môžete nájsť v priloženej pozvánke.

súvisiace dokumenty a odkazy
Problémy ochrany podzemných vôd (VÚVH): Pozvánka na odborný seminár (.pdf)


archív konferencií, seminárov...

admin@sah-podzemnavoda.sk