www
 
Pokyny pre autorov


Ako publikovať v časopise PODZEMNÁ VODA


POKYNY PRE AUTOROV

VŠEOBECNÉ

 1. Zámerom redakcie je vydávať dve až tri čísla časopisu ročne.
 2. Termíny odovzdávania príspevkov sú vždy do 15. marca a 15. septembra pre prvé, resp. druhé číslo časopisu.
 3. Celkový rozsah príspevku je limitovaný počtom 15 strán formátu A4. K rozsiahlejšiemu príspevku musí dať súhlas redakčná rada.
 4. Rukopis odovzdajte na papieri a v elektronickej forme podľa pokynov uvedených nižšie na adresu redakcie. Text spracujte v textovom editore MS WORD alebo v kompatibilnom formáte. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, češtine resp. angličtine. U článkov v slovenčine resp. češtine uveďte ABSTRACT a SUMMARY v angličtine, resp. opačne (ako ZHRNUTIE). Pre každý článok sa naviac vyžaduje abstrakt v slovenskom jazyku, identický s anglickým abstraktom. Rukopis pripravte ako text s vloženými obrázkami a tabuľkami. Okrem toho odovzdajte tabuľky v osobitnom súbore (MS WORD) a každý obrázok v osobitnom grafickom súbore.
 5. Vydavateľ súčasne s rukopisom žiada zaslať podpísané autorské vyhlásenie o tom, že žiadna časť rukopisu nebola publikovaná a originálne sú aj obrázky a tabuľky, obsahujúce meno autora (autorov), akademický titul a afiliáciu. Kópie obrázkov z iných publikácií musia byť legalizované získaním práv na publikovanie.
 6. Časopis vychádza v čiernobielej tlači, farebná tlač obrázkov vyžaduje osobitné náklady a v prípade záujmu je potrebné kontaktovať technického redaktora (redakcia@sah-podzemnavoda.sk)
 7. Pokyny pre autorov a informácie nájdete na internetovej stránke vydavateľa na adrese: http://www.sah-podzemnavoda.sk.

ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU

 1. NÁZOV (slovenský alebo český a anglický) v poradí podľa zvoleného hlavného jazyka, zvýrazneným písmom.
 2. AUTOR (autori), plné mená bez titulov.
 3. ABSTRACT – do 200 slov v anglickom jazyku.
 4. KĽÚČOVÉ SLOVÁ v jazyku slovenskom (českom) a identické KEY WORDS v jazyku anglickom, rozsah do 7 slov.
 5. HLAVNÝ TEXT zvyčajne obsahuje úvod, jadro práce (metodika, výsledky, diskusia), záver, poďakovanie, literatúra; je rozdelený na kapitoly a podkapitoly.
 6. Kapitoly nečíslujte. Nadpisy uvádzajte bez bodky. Slová v texte nerozdeľujte. Odseky odsaďte cez tabulátor (1 cm).
 7. Nepoužívajte medzery pred a za odsekom. Text odseku zarovnajte do bloku.
 8. Príspevok pripravte vo formáte A4, typ písma TIMES NEW ROMAN, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie. Okraje pravý, ľavý, dolný, horný – 3 cm.
 9. Vzorce, rovnice očíslujte v zátvorkách, píšte pomocou MS Equation, voľte veľkosť písma max. 9.
 10. Krátke POĎAKOVANIE môžete uviesť za hlavným textom.
 11. ZOZNAM LITERATÚRY uveďte podľa STN ISO 690 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie, vydanej 1.5.2012.
 12. SUMMARY / ZHRNUTIE (cca 1/10 rozsahu príspevku, minimálne 1 strana) je v anglickom jazyku, resp. v slovenskom (českom), teda v inom jazyku, ako je vlastný text príspevku. Musí obsahovať odkazy na významné tabuľky a obrázky v texte.
 13. Na prvej strane dolu pod čiarou uveďte plné meno, tituly, a krátku afiliáciu (adresu autora či autorov, resp. adresu zamestnávateľa – pracoviska autora či autorov, e-mail).
 14. ABSTRAKT v slovenskom (českom) jazyku priložte osobitne na konci príspevku.
 15. K príspevku na osobitnej strane odovzdajte zoznam obrázkov a tabuliek v slovenskom a anglickom jazyku.

OBRÁZKY A TABUĽKY

 1. Obrázky a tabuľky sú súčasťou textu. Majú dokumentovať a objasňovať text. Každý obrázok a tabuľka musí byť citovaný v texte (obr. 3, tab. 1).
 2. Obrázky umiestnite priamo do textu, s príslušným označením. Okrem toho dodajte každý obrázok zvlášť ako samostatný grafický súbor (formát TIFF, JPEG) s jeho označením zodpovedajúcim označeniu v texte (napr. obr_1.jpg).
 3. Obrázky pripravujte s vedomím, že sa môžu zmenšovať (obvykle o 50 %). Podľa toho pripravte ich veľkosť, popis a formu, resp. ich zoskupenie. Nadpis obrázkov a sprievodný text píšte pod obrázky.
 4. Na mapách a profiloch voľte jednotné vysvetlivky, uveďte ich pri prvom obrázku. Všetky musia obsahovať grafickú (metrickú) mierku.
 5. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované, teda pri korektúre ich už nemožno opraviť a doplňovať.
 6. Tabuľky pripravte v MS WORD. Rozsah a vnútornú úpravu tabuliek zvoľte tak, aby sa tabuľka umiestnila do stĺpca alebo na šírku strany. Rozsiahlejšie tabuľky redakcia neprijme. V tabuľke voľte veľkosť písma maximálne 9, nezvýrazňujte, netieňujte, použite jednoduché riadkovanie. Nadpis tabuľky a prípadný sprievodný text píšte nad tabuľku.

DISKUSIA

 1. Zámerom redakcie je vytvárať podmienky pre odbornú diskusiu k publikovaným príspevkom. Redakcia si zároveň ponecháva právo rozhodovať o uverejnení diskusných príspevkov.
 2. Ohlasy na články môžu byť publikované v rozsahu 1 strany formátu A4. S každým ohlasom bude publikovaná i príslušná reakcia dotknutého autora (autorov) na tento ohlas. Na každý článok môžu byť publikované iba jeden ohlas a príslušná reakcia dotknutého autora (autorov).

LITERATÚRA

 1. Použitú literatúru uveďte na konci príspevku, pred SUMMARY. Zoraďte ju podľa abecedného zoznamu citovaných autorov. V texte citujte autorov v zátvorke, napr.: (Orvan, l991).
 2. Pri článku viacerých ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý autor s dodatkom et al. (napr.: Kullman et al., 2003), ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci autori.
 3. Vzory pre zostavenie zoznamu literatúry:

Kniha, monografia, postupová práca
MATULA, M. 1995: Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. 2. vyd. Bratislava, Príroda, 1995. 224 s. ISBN 80-07-00771-7.
HOMOLKOVÁ, M. 2005: Environmentálne problémy v okrese Bardejov. Diplomová práca. Bratislava, Univerzita Komenského, 2005. 84 s.

Kapitola v knihe a monografii
MELIORIS, L., MUCHA, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1 vyd. Bratislava, Alfa – SNTL, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.

Článok v časopise
VOJTKOVÁ, S., MALÍK, P. 2005: Vzájomná komunikácia podzemných krasových vôd a povrchového toku Hrdzávka. Podzemná voda. ISSN 1135-1052, 2005, roč. 9, č. 2, s. 145-151.

Článok v zborníku a monografii
MARCIN, D., REMŠÍK, A., ŠVASTA, J. 2007: Režim podzemných vôd kvartéru v Bytčianskej a Ilavskej doline. In: Fľaková, R., Krčmář, D. (Eds.): Zborník 14. Slovenskej hydrogeologickej konferencie „Hydrogeológia a kvalita života“, Banská Bystrica, 12. – 14. 9. 2007. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2007. ISBN 978-80-969342-3-2, s. 27-28.
ŽENIŠOVÁ, Z., FĽAKOVÁ, R., KRČMÁŘ, D., HUDAČEK, M. 2005: Arsenic contamination of groundwater in mining zone Pezinok – Malé Karpaty Mts.. In: Kowalczyk, A., Rubin, H. (Eds.): Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, 2005. ISBN 83-87431-48-6, p. 181-188.

Manuskript
ZAKOVIČ, M. l974: Hydrogeologické pomery paleogénu Levočských vrchov. Ročná správa za r. l973-1974. Manuskript – archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, arch. č. 84085, 97 s.

Normy a zákony
STN 75 2911: 1995, Vodné značky.
Zákon č. 110/2010 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2077 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Elektronické dokumenty
SMITH, A. 2008: Constitutional history. [CD-ROM]. Toronro, Steward Press, 2008. ISBN 0-7710-1932-7.
European Space Agency 2008: ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT [Online]. Dostupné na internete: http://envisat.esa.int/ [Prístup 3. 7. 2008].súvisiace dokumenty na stiahnutie
Pokyny pre autorov - časopis PODZEMNÁ VODA
Autorské vyhlásenie - časopis PODZEMNÁ VODA

administrátor web stránky: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies, prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. [viac]